การวิจัยและพัฒนา

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ ประจำปีงบประมาณ 2559

ให้เรตสมาชิก

590901 Research
โดย มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

อ่านเพิ่มเติม...

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการงานบริการหลักของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ปีงบ 2558

ให้เรตสมาชิก

581221-CoverResearch

 

อ่านเพิ่มเติม...