ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลเมืองบึงยี่โถ กำหนดจัดงานเสวนาวิชาการ"ผู้สูงวัยหัวใจ Strong: Live in city" 9 มีนาคม 2560

ให้เรตสมาชิก

600227 Strong1
ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560 เวลา 08.00 - 15.00 น. ณ บี จี ฮอล์ บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด(มหาชน) คลอง 3 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี  "เทศบาลเมืองบึงยี่โถ โดยนายรังสรรค์ นันทกาวงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ" ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และบริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด(มหาชน) จัดงาน "เสวนาทางวิชาการ ผู้สูงวัย หัวใจ Strong : Live in city" ขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ ความเข้าใจ ต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง ทั้งด้านโภชนาการ การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ สร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้สูงอายุ ให้มีทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพให้แข็งแรง เพื่อดำรงอยู่ในสังคมเมืองได้อย่างมีความสุข อีกทั้งยังเป็นการสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้คนรุ่นหลัง มีทัศนคติที่ดีและเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุ ช่วยกันดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวอย่างดีที่สุด


หมายเหตุ: ผู้สูงอายุที่จะเข้าร่วมงานได้ ต้องได้รับบัตรเชิญจากเทศบาลเมืองบึงยี่โถเท่านั้น
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร.02-9908881

สำหรับกำหนดงาน สามารถดาวน์โหลดได้ที่ไฟล์แนบด้านล่างสุดของข่าวหน้านี้ครับ

อ่านเพิ่มเติม...

กองวิชาการและแผนงาน ขอเชิญประชาชนตำบลบึงยี่โถเข้าร่วมประชุมประชาคมเมืองบึงยี่โถ ครั้งที่ 2 วันที่ 27 ก.พ.60

ให้เรตสมาชิก

600223 2
ในวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 นี้ เวลา 08.30-17.00 น. เทศบาลเมืองบึงยี่โถ โดยกองวิชาการและแผนงาน "ขอเชิญประชาชนตำบลบึงยี่โถเข้าร่วมประชุมประชาคมเมืองบึงยี่โถ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560" ณ ห้องประชุมดอกยี่โถ เทศบาลเมืองบึงยี่โถ เพื่อให้ประชาชนในชุมชนร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูล รับทราบปัญหา ความต้องการและแนวทางปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์ และนำไปสู่การทำแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562) ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2  จึงแจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน และประชาชนตำบลบึงยี่โถ เข้าร่วมประชุมประชาคมตามวันและเวลาดังกล่าว

 

อ่านเพิ่มเติม...

กองสวัสดิการสังคมขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอาชีพระยะสั้น"ทำผ้ามัดย้อม" 26-28 ก.พ.60

ให้เรตสมาชิก

600223 1 News
[#ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองบึงยี่โถ] "กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบึงยี่โถ" ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชน ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 "การทำผ้ามัดย้อม" ระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ "ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุบ้านสถาพร" รับจำนวน 30 ท่าน  สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ โทร.02-9916636 ต่อ 306 หรือ 02-5499323


อ่านเพิ่มเติม...

กองสวัสดิการสังคมขอเชิญร่วมโครงการนวดหน้า V-Shape ลดริ้วรอยหน้ากระจ่างใส 13-20 มี.ค.60

ให้เรตสมาชิก

600223 News

[#ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองบึงยี่โถ] "กศน.อำเภอธัญบุรี ร่วมกับ กองสวัสดิการสังคม" เทศบาลเมืองบึงยี่โถ ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ "นวดหน้า V-Shape ลดริ้วรอย หน้ากระจ่างใส" รับจำนวนจำกัด 30 ท่านเท่านั้น อบรม 40 ชั่วโมง เป็นเวลา 8 วัน ตั้งแต่วันที่ 13-20 มีนาคม 2560 ณ "ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุบ้านฟ้ารังสิต"

ผู้ที่สนใจสามารถลงลายชื่อสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ "ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ ทั้งสามแห่ง(บ้านฟ้ารังสิต, บ้านปิยวรารมย์, บ้านสถาพร)" หรือที่ "กองสวัสดิการสังคม ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองบึงยี่โถ" หรือที่เบอร์โทรศัพท์ 02-9916636 ต่อ 306 และ 080-6662945(น้องหม่อน นักพัฒนาชุมชน)


อ่านเพิ่มเติม...

สำนักทะเบียนท้องถิ่น ทม.บึงยี่โถ ขอระงับการให้บริการ "งานบัตรประชาชน" 1 วัน ในวันที่ 2 มี.ค.60

ให้เรตสมาชิก

600221
ประกาศ จาก "สำนักทะเบียนท้องถิ่น" เทศบาลเมืองบึงยี่โถ ในวันที่ 2 มีนาคม 2560 นี้ สำนักทะเบียนท้องถิ่น ขอระงับการให้บริการ "งานบัตรประชาชน" เป็นเวลา 1 วัน จึงขอประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกันครับ.

 

อ่านเพิ่มเติม...