สพป.ปทุมธานี เขต2 ประกาศให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนและจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อฯ ล่วงหน้า 1 ปี(ปีการศึกษา 2561)

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

   670.jpg  
         
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 มาตรา 5 กำหนดว่า ให้คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาหรือองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นเเล้วเเต่กรณี ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาเเละการจัดสรรโอกาศเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ โดยให้ปิดประกาศไว้ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เเละสถานศึกษา รวมทั้งต้องเเจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ปกครองของเด็กทราบก่อนเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี นั้น


   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จึงขอส่ง "ประกาศฯ ให้ผู้ปกครองส่งเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียนในสถานศึกษาที่่จัดการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2561" เเละ "ประกาศการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2561" ที่ผ่านความเห็นชอบคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปิดประกาศเเละประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบกันทั่วกัน

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ "กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา งานส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา" โทร. 0 2523 3348 ต่อ 111 
หรือที่เว็บไซต์ www.ptt2.go.th


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน "เอกสารแนบท้ายบทความนี้ครับ"