เทศบาลเมืองบึงยี่โถขอเชิญประชาชนร่วมประชุมประชาคมชุมชนเมืองบึงยี่โถ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบ 2560 ในวันที่ 27 มิ.ย.60

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

600627

เทศบาลเมืองบึงยี่โถ โดยกองวิชาการและแผนงาน ขอเชิญประชาชนตำบลบึงยี่โถร่วมเสนอปัญหาความต้องการในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ในการประชุมประชาคมชุมชนเมืองบึงยี่โถ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2560 "ในวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้องประชุมดอกยี่โถ เทศบาลเมืองบึงยี่โถ" 


การประชุมประชาคมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล รับทราบปัญหาความต้องการ และแนวทางปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์ และนำไปสู่การทำแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562) ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1  

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ "กองวิชาการและแผนงาน โทร. 0 2991 6636 ต่อ 401".