ผอ.กอ.รมน.จังหวัดปทุมธานี ประกาศขยายเวลาการสำมะโนประชากรแรงงานต่างด้าว ไปจนถึงวันที่ 30 มิ.ย.60

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

600615


ตามที่ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปทุมธานี ได้ออกประกาศกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปทุมธานี(กอ.รมน.จังหวัด ป.ท.) เรื่อง การสำมะโนประชากรแรงงานต่างด้าว จังหวัดปทุมธานี ให้เจ้าของอาคารหรือผู้ที่ให้ที่พักอาศัยแก่คนต่างด้าวมาแจ้งข้อมูลต่อเทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ภูมิลำเนา ภายในวันที่ 1 - 15 มิถุนายน 2560 นั้น

 

เนื่องจากปัจจุบัน ยังมีเจ้าของอาคารหรือผู้ที่ให้ที่พักอาศัยแก่แรงงานต่างด้าวจำนวนมากที่ยังไม่มาแจ้งข้อมูล ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปทุมธานี จึงประกาศขยายเวลาการสำมะโนประชากรแรงงานต่างด้าว จังหวัดปทุมธานี จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ "สำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลเมืองบึงยี่โถ โทร.02-9916636 ต่อ 102"

600615 2

600615 3