วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์โครงการเด่นของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ ปี 2560(ศูนย์การแพทย์, ศูนย์ผู้สูงอายุ, ร้านค้าหัวใจ Strong) เวอร์ชั่นไทยและ English

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

2560 08 09 1616

เทศบาลเมืองบึงยี่โถ "โดยนายรังสรรค์ นันทกาวงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล" ตระหนักถึงความสำคัญด้านการดูแลสุขภาพของประชาชน สร้างคุณภาพคน คุณภาพสังคม และคุณภาพการบริการสาธารณสุข ของศูนย์การแพทย์และฟื้นฟู บึงยี่โถ โดยจัดบริการขั้นพื้นฐานด้วยการพัฒนางานสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน และทันสมัย ควบคู่กับการหาบุคลากรที่มาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ตลอดจนการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ตรงกับการรักษา โดยสิ่งที่สำคัญคือการสร้างกระบวนการที่มีส่วนร่วม และครอบคลุมทางด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค และการฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ ตลอดจนชุมชนของเมืองบึงยี่โถ มีความเติบโตรวดเร็วมาก ปัญหาที่เห็นได้ชัดคือเราดูแลกันน้อยลง ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถแก้ปัญหาได้ โดยใช้ชุมชนช่วยเหลือกันและกัน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ที่ปัจจุบันมีอัตราเพิ่มขึ้นทุกปี โดยสร้างพื้นที่ ที่เป็นอัตลักษณ์ให้ท่านได้คิด ผู้สูงอายุอยากที่จะทำอะไร ต้องการอะไรทำแล้วมีความสุข จนเกิดเป็นการรวมกลุ่มทางสังคม ที่ซึ่งผู้สูงอายุสามารถมาแบ่งปันมาแลกเปลี่ยน ตลอดเวลาที่ผ่านมาได้เกิดการเปลี่ยนแปลง สังเกตได้จากจำนวนสมาชิกที่มีมากขึ้นเรื่อยๆ 


โดยวีดีทัศน์ชุดนี้ เป็นหนึ่งในช่องทางที่จะทำให้ ประชาชน เข้าใจ และตระหนัก ถึงความสำคัญของการนำเสนอเนื้อหาของการดำเนินงานของศูนย์การแพทย์และฟื้นฟูบึงยี่โถ และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต 3 แห่ง 
1. ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ หมู่บ้านฟ้ารังสิต
2. ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ หมู่บ้านปิยวรารมย์
3. ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ หมู่บ้านสถาพรVersion ภาษาอังกฤษ