ภาพกิจกรรม

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิตจัดอบรมคอมพิวเตอร์ให้ผู้บริหารและพนักงานเทศบาเมืองบึงยี่โถ[26 ก.ค.60]

ให้เรตสมาชิก

0670

เมื่อวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยท่านสิทธิพร ประวัติรุ่งเรือง รองอธิการบดีฯ ให้การต้อนรับ นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ, นายนาวีกร บุญตาระวะ ปลัดเทศบาลฯ และพนักงานเทศบาลเมืองบึงยี่โถ ในการจัดโครงการอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับผู้บริหารและพนักงานเทศบาลฯ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ R1203 ชั้น 2 อาคารเรียน 1

อ่านเพิ่มเติม...

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมชมรมจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิต(จพช.) ของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ[26 ก.ค.60]

ให้เรตสมาชิก

0670

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบึงยี่โถ โดยนางขวัญใจ แจ่มทิม ผู้อำนวยการกองฯ และนางจิระภา บุญส่อง พยาบาลวิชาชีพฯ จัดประชุมชมรมจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิต ตำบลบึงยี่โถ ขึ้น ณ ห้องประชุมดอกยี่โถ เทศบาลเมืองบึงยี่โถ

อ่านเพิ่มเติม...

นายกฯ รังสรรค์ นันทกาวงศ์ และผู้นำชุมชนตำบลบึงยี่โถให้การต้อนรับ คณก.วิจัยภาคสนามจากสถาบันพระปกเกล้า[25 ก.ค.60]

ให้เรตสมาชิก

0671

เมื่อวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. เนื่องด้วย เทศบาลเมืองบึงยี่โถ ได้คัดเลือกผลงานที่มีประโยชน์ต่อประชาชน เข้าประกวด โครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2560 “ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม” รอบแรกได้ส่งผลงาน และโครงการ 3 เรื่อง ดังนี้ 

1. โครงการทีมดูแลฟื้นฟูเป็นเลิศ (Smart Care Hub)
2. โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ หมู่บ้านสถาพร : ศูนย์บริวาร
3. โครงการร้านค้าหัวใจ STRONG Products online in the City by บึงยี่โถ
โดยคณะนักวิจัยภาคสนาม จากสถาบันพระปกเกล้า ลงพื้นที่ดำเนินการสำรวจ และประเมินเบื้องต้น (รอบที่ 2) มีคณะนักวิจัยภาคสนามจำนวน 5 ท่าน โดยเป็นอาจารย์จากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

อ่านเพิ่มเติม...

จังหวัดปทุมธานีประชุมร่วมกับ อปท.เตรียมจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10[28 ก.ค.60]

ให้เรตสมาชิก

15918

จังหวัดปทุมธานี โดยนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองผู้ว่าฯ ประชุมหารือร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ รวมทั้งเทศบาลเมืองบึงยี่โถ โดยนายรังสรรค์ นันทกาวงศ์
นายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ, นายทินกร
คล้ายกรุต รองปลัดเทศบาลฯ ซักซ้อมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

อ่านเพิ่มเติม...

กองช่างร่วมกับทหาร ป.พัน 12 รอ. เก็บผักตบชวาในคลอง 5 ธัญบุรี [20 ก.ค.60]

ให้เรตสมาชิก

0671

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560 "นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ" มอบหมายกองช่าง ดำเนินการร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหาร ป.พัน 12 รอ. เก็บผักตบชวาในคลอง 5 ธัญบุรี โดยมี สท.วงศ์เดชา ปัญญาพร ร่วมอำนวยความสะดวกในการจัดเก็บด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. อำเภอธัญบุรี เทศบาลบึงยี่โถ กอ.รมน.ภาค1 จิตอาสาร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดซอยสะอาดพัฒนาทำความดีถวายแม่ของแผ่นดิน[19 ก.ค.60]
  2. นายกฯ รังสรรค์ มอบกองช่างปรับปรุงถนนซอยชุมชนวัดเขียนเขตเชื่อมกับ ร.ร.มัธยมวัดเขียนเขต ลดปัญหาการจราจรช่วงเช้าและเย็น 13 ก.ค.60
  3. เทศบาลเมืองบึงยี่โถร่วมกับชลประทานรังสิตใต้ รื้อถอนป้ายร้านก๋วยเตี๋ยวเรือริมคลองรังสิต 13 ก.ค.60
  4. เทศบาลเมืองบึงยี่โถ จัดกิจกรรมโครงการเทศบาลพบประชาชนที่ ม.แพรมาพร วันอาทิตย์ที่ 2 ก.ค.60
  5. กองวิชาการและแผนงาน จัดประชุมประชาคมชุมชนเมืองบึงยี่โถ ครั้งที่3 ประจำปีงบ 2560[27 มิ.ย.60]
  6. กองสวัสดิการสังคมจัดโครงการ "ผู้สูงวัย สูงค่า พึ่งพาตนเอง" ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในมิติสังคมและสิ่งแวดล้อม [28 มิ.ย.60]
  7. นายกฯ รังสรรค์ นันทกาวงศ์ เปิดการประชุมประชาคมชุมชนเมืองบึงยี่โถ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2560[27 มิ.ย.60]
  8. เทศบาลเมืองบึงยี่โถ เดินหน้าเก็บผักตบชวารักษาความสะอาดคลองรังสิตประยูรศักดิ์ตามนโยบายจังหวัดปทุมธานี
  9. นายกฯ รังสรรค์ นันทกาวงศ์ ต้อนรับคณะเทศบาลตำบลจองถนน พัทลุง ศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุบ้านฟ้ารังสิต[27 มิ.ย.60]
  10. เทศบาลบึงยี่โถร่วมกับเครือข่ายผู้นำชุมชน จิตอาสา กลุ่มอาชีพ กศน.อ.ธัญบุรี ทำบุญเลี้ยงพระ,มอบสินค้าชุมชน ที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนหมู่บ้านอยู่เจริญ1