นายชุมพล คุ้มวงศ์ รองนายกเทศมนตรีฯ เปิดโครงการ "ส่งเสริมศักยภาพสตรีในชุมชนเมืองบึงยี่โถ"[3 ส.ค.60]

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

0670

เมื่อวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. "นายชุมพล คุ้มวงศ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ" เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพสตรีในชุมชนเมืองบึงยี่โถ ณ ห้องประชุมดอกยี่โถ สำนักงานเทศบาลเมืองบึงยี่โถ จัดโดยกองสวัสดิการสังคม(ผอ.พัชรียา ฟุ้งมงคลเสถียร) เพื่อเป็นการพัฒนาบทบาทของสตรีให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้นในสังคม อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มอาชีพสตรีในพื้นที่ตำบลบึงยี่โถ และแนะนำแนวทางในการจัดทำโครงการเพื่อของบประมาณสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ ให้มีการพัฒนาต่อยอดอย่างยั่งยืนต่อไป

ซึ่งได้รับเกียรติจาก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนในตำบลบึงยี่โถ, สท.นิตยา อุเทนสุต ประธานสภาเทศบาลฯ, สท.พูนทรัพย์ พุ่มแก้ว, สท.วันเพ็ญ กุมารสิงห์ , สท.ดอกรัก ทองเจือ, นางสาวจิดาภา มีสมเดช รองปลัดเทศบาลฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดฯ และเข้าร่วมโครงการดังกล่าว