รายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองบึงยี่โถ

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

ข้อมูลอัพเดทล่าสุด วันที่ 13 มิถุนายน 2559

รายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

1. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 นางมาลี  วัฒนเสรีเวช 080-4480853
 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  นายศรุต  ศรีศักดา
 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  นางชนกานต์  พัหธยากร
2. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 / กำนัน นางนวล  วงษ์มณี 094-7744674
 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  นางธัญรลักษณ์  สหัชลักษมี
 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  นายเชาวลิต  ทองเพชร
3. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 นางวันเพ็ญ  เฮงสุวรรณ 089-0509263
   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  นางพรวรินทร์  กีระนันทร์
   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  นางสาวประภาพร  ธรรมสิน  
4. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 นายวิวัฒน์  ยิ้มแย้ม  086-7810444
 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  นางนงนุช  แก้วโกมุท
 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  นางสมศรี  อยู่ในวงศ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 


รายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ ประธานกรรมการหมู่บ้าน / ชุมชน ทั้ง 39 ชุมชน

เป็นนิติบุคคล จำนวน 16 ชุมชน / ไม่เป็นนิติบุคคล จำนวน 13 ชุมชน

1. กรรมการชุมชนชาวทิวสน หมู่ 1(ตัวแทน) นายเฉลิมพล สุดสวาท
085-9113998
2. ประธานกรรมการหมู่บ้านเลคการ์เด้นวิลล์ หมู่ 1(เลขที่ 25/15)
นายสุชาติ หวังวงศ์วัฒนา
086-0704076, 081-9248552
3. ประธาน คณก.หมู่บ้านธนศร หมู่ 1
(เลขที่ 46/10)
นายประสิทธิ์ อัจจิมาพร
081-7345860
4. กรรมการชุมชนริมคลอง 4 หมู่ 1(ตัวแทน)
02-9908949
5. ประธานกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านซื่อตรง เฟส 1 หมู่ 1
นายคำปาน สอนบุญ
02-5920040
6. ประธานกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านซื่อตรง เฟส 2 หมู่ 1 นายประทีป สังข์เที้ยม
081-4040812
7. ประธานกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านซื่อตรง เฟส 3 หมู่ 1 นายสุวิทย์ ศรีมณี 081-9201891
8. ประธานกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านซื่อตรง เฟส 4 หมู่ 1 นายปณิธาน พูลเกษม
 -
9. ประธานกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านซื่อตรง เฟส 5 หมู่ 1 จ.ส.อ.ธงชัย ปานเอม
089-2401478
10. ประธานกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านซื่อตรง เฟส 6 หมู่ 1 นายประธีป นกจีบ
02-1529263
11. ประธานกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านซื่อตรง เฟส 7 หมู่ 1 นายอดิศร เรืองวิลาศานนท์
089-0814588
 12. ประธานกรรมการชุมชนหมู่บ้านอยู่เจริญ1 หมู่ 1(เลขที่ 111/160) นายธานินทร์ ชลิงสุ
091-8868607
 13 ชุมชนหมู่บ้านสราญธร หมู่ 1 (ตัวแทน)
พ.อ.สรุศักดิ์ เทอดเกียรติกุล (ส่ง สท.นิตยา)
081-4415902
 14. ประธานกรรมการหมู่บ้านพรจิรา หมู่ 1
นางชญานันทน์ ปิ่นแก้ว
 15. ประธานกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านปิยวรารมย์ หมู่ 1
นายณพรัช ขวัญคุ้ม
083-0623132
 16. สำนักงานขายหมู่บ้านรื่นฤดี หมู่ 1
 17. ประธาน คณก.หมู่บ้านฟ้ากรีนปาร์ค หมู่ 1(เลขที่ 199/144)
นายเริ่ม ชื่นตา
081-9096864
 18. ประธานกรรมการชุมชนซอยสะอาดวัฒนา หมู่ 2
นายยนต์ พันธุ์ไพโรจน์
098-3588597
 19. ประธานกรรมการนิติบุคคลเคหะจันทร์ทอง หมู่ 2
นางนิชานาถ แก้วถาวร
083-7893910(คุณเอกชัย)
 20. ประธานกรรมการชุมชนซอยวัดเขียนเขต หมู่ 2
พระเทพรัตนสุธี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต
 21. ประธานกรรมการชุมชนซอยอุตสาหะ หมู่ 2
นางรุ่งอรุณ พาขุนทด
081-9347631
 22. ประธานนิติบุคคลหมู่บ้านพฤกษาวิลเลจ 9 หมู่ 2
นายธวัชชัย สวนสีดา
080-9002587
 23. ประธานนิติบุคคลหมู่บ้านพฤกษาวิลเลจ 17 หมู่ 2 นางเยาวลักษณ์ สุขสดมภ์
084-7591221, (094-8279351 คุณสุพัฒน์)
 24. ตัวแทนชุมชนหมู่บ้านสถาพร หมู่ 2
(เลขที่ 50/797 ซอย 7)
ดร.ประพนธ์ สุริวงษ์
02-9908375
 25. ตัวแทนชุมชนตลาดคลอง 4 หมู่ 3
น.ส.เทพศิริ  แก้ววิเชียรโชติ
 097-5151946
 26. ชุมชนซอยสามัคคีธรรม หมู่ 3
น.ส.นงคราญ จันดาวรรณ
 27. ประธานกรรมการชุมชนจินดาสุข หมู่ 3
นางฉลวย  สุขเกษม 
083-6010088
 28. ประธานกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านสินทรัพย์ 1 หมู่ 3
นายณัฎฐพงศ์  จิ๋วบำรุง
084-4591494
 29. ประธานกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านสินทรัพย์ 2 หมู่ 3
ดต.เชวงศักดิ์  ศิริวัฒนานนท์ 081-4734465
 30. ประธานกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านชัยพฤกษ์ หมู่ 3
นายสุทธิสิษฐ์ เมฆวัฒนาวงษ์
082-6665819, 02-5923114
 31. ประธานกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านฟ้ารังสิต หมู่ 3
นายกิจจา  เจริญสุข
081-7744607
 32. สำนักงานขายหมู่บ้านลิฟวิ่งนารา หมู่ 3
 33. คณก.ชุมชนริมเขื่อนคลอง 4 หมู่ 4
 34. ประธาน คณก.หมู่บ้านวรุณพร หมู่ 4
(เลขที่ 8/79)
นางสุปราณี  ราชัย
087-0203386
 35. รองประธานนิติบุคคลหมู่บ้านศุชญา หมู่ 4
นางวัลยา คะชา
081-8232907(บ้านเลขที่ 20/90)
 36. ประธานกรรมการหมู่บ้านรังสิตการ์เด้นวิลล์ หมู่ 4
นายวาริน ศรีแจ่ม
080-9599525
 37. ประธานกรรมการหมู่บ้านแพรมาพร หมู่ 4
นายอดิสรณ์  นิลถาวรกุล
081-9894162(ครัวบ้านเงิน)
 38. ประธาน คณก.ชุมชนริมเขื่อนคลอง 5 หมู่ 4 นายใบ สร้อยประดิษฐ์
087-8158592
 39. ประธานกรรมการหมู่บ้านเมธารมย์ หมู่ 4
นายอนุยุต ธาดาพิทักษ์พร
081-4966838

 

ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2559 จากกองสวัสดิการสังคม