พันธกิจหลักของเทศบาล

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

View

 

พันธกิจหลักของเทศบาล

พันธกิจที่ 1  ปรับปรุงพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต

พันธกิจที่ 2  จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให้สวยงาม จัดให้มีสวนสาธารณะ สถานที่ออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ

พันธกิจที่ 3  พัฒนาระบบการศึกษา อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ีพร้อมทั้งส่งเสริมให้ประชาชน มีการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ ส่งเสริมการตลาด สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่ม เพื่อการพึ่งตนเองได้เป็นสำคัญ  และพัฒนารายได้ของประชาชน โดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

พันธกิจที่ 4  ปรับปรุงและพัฒนาการบริการด้านสาธารณสุข  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ

พันธกิจที่ 5  ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการอย่างสะดวก  รวดเร็วและเป็นธรรม ตลอดจนได้รับความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 

จุดมุ่งหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน

1.  การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว ทั้งทางบกและทางน้ำ ประชาชนมีวินัยจราจร และมีไฟฟ้า  ประปาใช้ครบทุกครัวเรือน

2.  สภาพภูมิทัศน์สวยงาม สะอาด ปราศจากขยะ มลภาวะไม่มี สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ

3.  ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้อย่างพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองได้

4.  เด็กและเยาวชนและผู้ด้อยโอกาสได้รับการศึกษาตามหลักการศึกษาภาคบังคับ 15 ปี

5.  ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

6.  เทศบาลเมืองบึงยี่โถ มีการบริหารจัดการที่ดี ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และได้รับการบริการอย่างสะดวก รวดเร็ว ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย และได้รับความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน