ภารกิจ อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

Student

 

การพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองบึงยี่โถนั้น เป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหาร่วมสร้างร่วมจัดทำส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ในเขตพื้นที่ของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน การพัฒนาตำบลบึงยี่โถจะสมบูรณ์ได้ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชนในพื้นที่เกิดความตระหนักร่วมกันแก้ไขปัญหาและความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง

เทศบาลเมืองบึงยี่โถ ยังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัยของประชากร นอกจากนั้น  ยังได้เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน และพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบ การศึกษา ส่วนด้านพัฒนาอาชีพนั้น จะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองในท้องถิ่น และยังจัดให้ตั้งเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยส่วนรวม

ภารกิจ อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 เมื่อนำมาจัดกลุ่มภารกิจ จะแบ่งออกได้ 7 ด้าน  ดังต่อไปนี้

1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

(1) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ

(2) การจัดให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่าง

(3) การจัดให้มีการสาธารณูปการ ให้มีและบำรุงส้วมสาธารณะ (ให้มีน้ำสะอาดหรือน้ำประปา,ให้มีและบำรุงส้วมสาธารณะ)

(4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ

(5) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้ามและที่จอดรถ

(6) การผังเมือง

(7) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร

(8) การควบคุมอาคาร

2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

(1) การจัดการศึกษา

(2) การส่งเสริมการกีฬา

(3) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว การรักษาพยาบาล การป้องกันและระงับโรคติดต่อ สถานที่ทำการพิทักษ์คนเจ็บไข้

(4) การส่งเสริมการพัฒนาและสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา เยาวชน และผู้พิการ

(5) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

(6) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

(7) การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย

(8) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน

(9) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์

(10) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์

3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้

(1) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุน การป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(2) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

(3) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมโหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ

(4) การดูแลรักษาที่สาธารณะ

(5) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

(1) กิจการเทศพาณิชย์

(2) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ

(3) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน

(4) การส่งเสริมการท่องเที่ยว

5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจ คือ

การจัดการบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6. ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง คือ

บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

7. ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

(1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

(2) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน

(3) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น