วิสัยทัศน์การพัฒนา เทศบาลเมืองบึงยี่โถ

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

 Nayok-Rungsan

 

" เทศบาลเมืองบึงยี่โถ

เป็นเมืองน่าอยู่

มีสภาพแวดล้อมที่สะอาดสวยงาม

ประชาชนมีความสมานฉันท์ เอื้ออาทรต่อกัน

มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถพึ่งตนเองได้

และชุมชนมีความเข้มแข็ง "