กราฟแสดงสถิติประชากรตำบลบึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

002

กราฟแสดงสถิติประชากรในเขตตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

 

 003

กราฟแสดงสถิติจำนวนหลังคาเรือนในเขตตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

 

0001-ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง.jpg

กราฟแสดงสถิติจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง(อายุ 18 ปีขึ้นไป) ในเขตตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี


 

 

 จำนวนประชากร และครัวเรือน  ข้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค.51 

 ชาย (คน)หญิง (คน)รวม (คน)ครัวเรือน
หมู่ที่ 1 3,932 4,729 8,661 2,853
หมู่ที่ 2 3,005 3,521 6,526 1,508
หมู่ที่ 3 3,187 3,749 6,936 2,201
หมู่ที่ 4 2,467 2,822 5,289 1,360
รวม 12,591 14,821 27,412 7,922

 จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง แยกชาย - หญิง  ข้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค.51 

 ชาย (คน)หญิง (คน)รวม (คน)
หมู่ที่ 1 2,742 3,697 6,439
หมู่ที่ 2 2,147 2,678 4,825
หมู่ที่ 3 2,310 2,835 5,145
หมู่ที่ 4 1,755 2,150 3,905
รวม 8,954 11,360 20,314

                                       
 

จำนวนประชากร และครัวเรือน   ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค.52 

 ชาย (คน)หญิง (คน)รวม (คน)หลังคาเรือน
หมู่ที่ 1 4,195 5,127 9,322 4,141
หมู่ที่ 2 3,134 3,627 6,761 3,373
หมู่ที่ 3 3,389 3,972 7,361 3,356
หมู่ที่ 4 2,518 2,853 5,371 1,877
รวม 13,236 15,579 28,815 12,747

 

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง แยกชาย - หญิง  (อายุตั้งแต่ 18 ขึ้นไป)  ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค.52 

 ชาย (คน)หญิง (คน)รวม (คน)
หมู่ที่ 1 2,880 3,926 6,806
หมู่ที่ 2 2,212 2,756 4,968
หมู่ที่ 3 2,441 3,033 5,474
หมู่ที่ 4 1,792 2,142 3,934
รวม 9,325 11,857 21,182

                         จำนวนประชากร และครัวเรือน ข้อมูล ณ วันที่ 30 เม.ย.54 

 ชาย (คน)หญิง (คน)รวม (คน)หลังคาเรือน
หมู่ที่ 1 4,391 5,377 9,768 4,371
หมู่ที่ 2 3,256 3,743 6,999 3,386
หมู่ที่ 3 3,520 4,165 7,685 3,390
หมู่ที่ 4 2,552 2,895 5,447 1,882
รวม 13,775 16,235 30,010 13,029

   

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง แยกชาย - หญิง  (อายุตั้งแต่ 18 ขึ้นไป)  ข้อมูล ณ วันที่ 30 เม.ย.54 

 ชาย (คน)หญิง (คน)รวม (คน)
รวม 9,863 12,513 22,376

                                             

 


จำนวนประชากรและครัวเรือน (แยกตามหมู่)  ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2555 

 ชาย (คน)หญิง (คน)รวม (คน)หลังคาเรือน
ไม่สังกัดหมู่ (หมู่ 0) 77 66 143 1
หมู่ที่ 1 4,617 5,591 10,185 4,429
หมู่ที่ 2 3,257 3,773 7,030 3,427
หมู่ที่ 3 3,647 4,340 7,987 3,458
หมู่ที่ 4 2,540 2,858 5,398 1,895
รวม 14,138 16,628 30,766 13,210
                         

 จำนวนประชากรและครัวเรือน 
(แยกตามหมู่)
       ข้อมูล ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2556 

หมู่ชาย (คน)หญิง (คน)รวม (คน)หลังคาเรือน
หมู่ที่ 1 4,698 5,624 10,322 4,462
หมู่ที่ 2 3,290 3,790 7,080 3,434
หมู่ที่ 3 3,667 4,346 8,013 3,477
หมู่ที่ 4 2,526 2,867 5,393 1,896
รวม 14,251 16,690 30,941 13,269

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง แยกชาย - หญิง  (อายุตั้งแต่ 18 ขึ้นไป)   ข้อมูล ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2556

 ชาย (คน)หญิง (คน)รวม (คน)
รวม 10,271 12,993 23,264

 


จำนวนประชากรและครัวเรือน (แยกตามหมู่)       ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2557 

หมู่ชาย (คน)หญิง (คน)รวม (คน)หลังคาเรือน
หมู่ที่ 1 4,812 5,759 10,571 4,516
หมู่ที่ 2 3,323 3,796 7,119 3,439
หมู่ที่ 3 3,660 4,348 8,008 3,489
หมู่ที่ 4 2,516 2,849 5,365 1,900
รวม 14,311 16,752 31,063 13,344

 

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง แยกชาย - หญิง  (อายุตั้งแต่ 18 ขึ้นไป)    ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2557

 ชาย (คน)หญิง (คน)รวม (คน)
รวม 10,356 13,113 23,469

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

รายงานสถิติบ้าน ระดับตำบลของ "ตำบลบึงยี่โถ"
ข้อมูล ณ วันที่ 27 พ.ค.58 จาก สำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลเมืองบึงยี่โถ

 ตำบล / หมู่บ้าน  บ้านปกติ  บ้านรื้อถอน รวม 
ตำบลบึงยี่โถ 13,499  205  13,704 
 หมู่ที่ 1 4,563  49  4,612 
 หมู่ที่ 2 3,496  81  3,577 
 หมู่ที่ 3 3,535  45  3,580 
 หมู่ที่ 4  1,905  30  1,935 

 

รายงานสถิติประชากร ระดับตำบลของ "ตำบลบึงยี่โถ"
ข้อมูล ณ วันที่ 27 พ.ค.58 จาก สำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลเมืองบึงยี่โถ

 ตำบล / หมู่บ้าน  ชาย หญิง รวม 
ตำบลบึงยี่โถ 14,400  16,866  31,266 
 หมู่ที่ 1 4,906  5,862  10,768 
 หมู่ที่ 2 3,346  3,830  7,176 
 หมู่ที่ 3 3,716  4,404  8,120 
 หมู่ที่ 4  2,432  2,770  5,202 


รายงานสถิติประชากร แยกตามเกณฑ์อายุ ของตำบลบึงยี่โถ
ข้อมูล ณ วันที่ 27 พ.ค.58 จาก สำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลเมืองบึงยี่โถ

 ชาย หญิง รวม 
 เป็นบุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอายุ 15 ปี 11,156  13,857  25,013 
 เป็นบุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอายุ 18 ปี 10,512  13,257  23,769 
 เป็นบุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอายุ 20 ปี 10,086  12,852  22,938 
 เป็นบุคคลที่ต้องขึ้นทะเบียนทหาร 223  233
 เป็นบุคคลที่ต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหาร 199 0 199

 


 

ข้อมูล ณ วันที่ 23 พ.ค.59 จาก สำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลเมืองบึงยี่โถ 

รายงานสถิติบ้านของ "ตำบลบึงยี่โถ"

 ตำบล / หมู่บ้าน  บ้านปกติ  บ้านรื้อถอน รวม 
ตำบลบึงยี่โถ 13,812  212 14,024 
 หมู่ที่ 1   4,590  51  4,612 
 หมู่ที่ 2 3,524 82  3,577 
 หมู่ที่ 3 3,587  45  3,580 
 หมู่ที่ 4  2,111  34  1,935 

 

รายงานสถิติประชากร ระดับตำบลของ "ตำบลบึงยี่โถ"

 ตำบล / หมู่บ้าน  ชาย หญิง รวม 
ตำบลบึงยี่โถ 14,473  17,013  31,486 
 หมู่ที่ 1 4,972  5,950  10,922 
 หมู่ที่ 2 3,372  3,856  7,228 
 หมู่ที่ 3

3,739 

4,442  8,181 
 หมู่ที่ 4  2,390  2,765  5,155 


รายงานสถิติประชากร แยกตามเกณฑ์อายุ ของตำบลบึงยี่โถ

 ชาย หญิง รวม 
 เป็นบุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอายุ 15 ปี 11,266  14,062  25,328 
 เป็นบุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอายุ 18 ปี 10,659  13,408  24,067 
 เป็นบุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอายุ 20 ปี 10,213  13,025  2,932
 เป็นบุคคลที่ต้องขึ้นทะเบียนทหาร 194  194 
 เป็นบุคคลที่ต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหาร 198  198 

รายงานสถิติประชากร แยกตามเกณฑ์อายุ ของตำบลบึงยี่โถ

ตำบล/สัญชาติ ชาย หญิง รวม
ตำบลบึงยี่โถ 1,022  776  1,798 
  สัญชาติเมียนมาร์ 282  210  492 
  สัญชาติลาว 62  68  130 
  สัญชาติกัมพูชา 678  498  1,176 

 ข้อมูล ณ วันที่ 23 พ.ค.59 จาก สำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลเมืองบึงยี่โถ

 


ข้อมูล ณ วันที่ 11 ต.ค.59 จาก สำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลเมืองบึงยี่โถ 

รายงานสถิติบ้าน  "ตำบลบึงยี่โถ"

 ตำบล / หมู่บ้าน  บ้านปกติ
ตำบลบึงยี่โถ 13,929 
 หมู่ที่ 1   4,589 
 หมู่ที่ 2 3,530 
 หมู่ที่ 3 3,697 
 หมู่ที่ 4  2,113 

 

รายงานสถิติประชากร  "ตำบลบึงยี่โถ"

 ตำบล / หมู่บ้าน  ชาย หญิง รวม 
ตำบลบึงยี่โถ 14,484  17,072  31,556 
 หมู่ที่ 1 4,971  5,958  10,929 
 หมู่ที่ 2 3,369  3,864  8,206 
 หมู่ที่ 3

3,753 

4,453  8,206 
 หมู่ที่ 4  2,391  2,797  5,188 


รายงานสถิติประชากร แยกตามเกณฑ์อายุ ของตำบลบึงยี่โถ

   ชาย หญิง รวม 
 จำนวนผู้ทำบัตรประชาชน 225  175  400 
 จำนวนบุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอายุ 15 ปี 11,332  14,150  25,482 
 จำนวนบุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอายุ 18 ปี 10,728  13,493  24,221 
 จำนวนบุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอายุ 20 ปี 10,278  13,104  23,382
 จำนวนบุคคลที่ต้องขึ้นทะเบียนทหาร 193  193 
 จำนวนบุคคลที่ต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหาร 208  208 

 

รายงานสถิติประชากร แยกตามเกณฑ์อายุ ของตำบลบึงยี่โถ

ตำบล/สัญชาติ ชาย หญิง รวม
ตำบลบึงยี่โถ 978  758  1,736 
  สัญชาติเมียนมาร์ 412  315  727 
  สัญชาติลาว 28  27  55 
  สัญชาติกัมพูชา 538  416  954 

 

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 11 ต.ค.59 จาก สำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลเมืองบึงยี่โถ