สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน (เพิ่มเติม)

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ

**************************

1.  สภาพทั่วไป

           1.1  ที่ตั้ง

               เทศบาลเมืองบึงยี่โถ ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ที่ 1 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอธัญบุรี ไปทางทิศตะวันออก เป็นระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร

           1.2  เนื้อที่

               ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ มีเนื้อที่ทั้งหมด 15.393 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  9,892  ไร่  มีอาณาเขตติดต่อ คือ

                        ทิศเหนือ               ติดต่อกับตำบลคลองสามและตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง (อบต.คลองสาม และ อบต.คลองสี่)

                        ทิศใต้                   ติดต่อกับตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา (เทศบาลเมืองลาดสวาย)                                                   

                        ทิศตะวันออก         ติดต่อกับตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี (เทศบาลตำบลธัญบุรี)

                        ทิศตะวันตก           ติดต่อกับตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี (เทศบาลนครรังสิต)

           1.3  ภูมิประเทศ

               ลักษณะภูมิประเทศของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ เป็นที่ราบลุ่ม ซึ่งมีคลองรังสิต - ประยูรศักดิ์  ไหลผ่านพื้นที่ทั้งตำบล

           1.4  เขตการปกครอง

               มีจำนวนหมู่บ้านในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ มีจำนวน 4 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 4

           1.5  ประชากร

               1.5.1  จำนวนประชากร จำนวนทั้งสิ้น 30,766 คน แยกเป็นชาย 14,138 คน หญิง 16,628 คน จำนวนครัวเรือนประมาณ 13,210 ครัวเรือน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 1,998.70 คน/ตารางกิโลเมตร

               1.5.2  จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวนทั้งสิ้น 21,356 คน แยกเป็นชาย 9,432 คน หญิง 11,924 คน (ข้อมูลตามทะเบียนราษฎร ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2555)

2.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

           2.1  การคมนาคม/ขนส่ง

               -  เทศบาลเมืองบึงยี่โถ  เป็นพื้นที่อยู่ในเขตปริมณฑล การสัญจรไปมาสะดวกโดยมีถนนสายหลักที่สำคัญ คือ ถนนรังสิต - นครนายก (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 305) โดยแยกมาจากถนนพหลโยธินช่วงตำบลประชาธิปัตย์ ผ่านไปยังจังหวัดนครนายก และจังหวัดปราจีนบุรี

               -  การสัญจรไปมา

           รถโดยสารปรับอากาศของบริษัท ขนส่ง จำกัด สายกรุงเทพฯ - ปราจีนบุรี วิ่งจากสถานีขนส่งหมอชิตใหม่ - รร.นายร้อยพระจุลจอมเกล้า - สถานีขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี

           รถโดยสารประจำทางของบริษัท ส.ธัญบุรี ขนส่ง จำกัด รถโดยสารประจำทางสาย 1156 วิ่งจากท่ารถหน้าห้างฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต-สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

           รถโดยสารประจำทางของบริษัท ขนส่งกรุงเทพ จำกัด รถโดยสารประจำทางปรับอากาศ สาย 381 วิ่งจากท่ารถตลาดรังสิต (สายใน) - คลอง 16

           รถโดยสาร ปอ.ร่วมบริการ ขสมก.สาย 523 วิ่งจากหน้าห้างเซ็นทรัลลาดพร้าว - สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

           รถโดยสาร ปอ. 538  วิ่งจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ - สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

           รถโดยสาร ปอ. 559  วิ่งจากสนามบินสุวรรณภูมิ - ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต

           รถร่วมบริการ ขสมก. สาย 188 วิ่งจากหมอชิตใหม่ – สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

           รถโดยสารสองแถวเล็กผ่านพื้นที่เทศบาลเมืองบึงยี่โถ การเดินทางของราษฎรส่วนใหญ่ใช้รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ส่วนตัว และรถจักรยานยนต์รับจ้างทั่วไป

           2.2  การสื่อสารและโทรคมนาคม

               -  มีชุมสายโทรศัพท์อำเภอธัญบุรี ตั้งอยู่ถนนรังสิต-นครนายก หมู่ที่ 2 ตำบลบึงยี่โถ

               -  การวิทยุสื่อสารแบบสังเคราะห์ความถี่ เทศบาลเมืองบึงยี่โถได้ขออนุญาตใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ใช้คลื่นความถี่ช่อง 157.700 MHz ซึ่งขณะนี้เทศบาลเมืองบึงยี่โถมีวิทยุคมนาคมแบบมือถือ เพื่อใช้ในกิจการบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 50 เครื่อง มีวิทยุเครือข่ายติดตั้งประจำสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง และติดตั้งประจำรถยนต์จำนวน 3 เครื่อง

               -  การประชาสัมพันธ์ โดยเสียงตามสายของชุมชน และเว็บไซด์เทศบาลเมืองบึงยี่โถ  (www.buengyitho.go.th)

               -  ตู้ ปณ. 1 ปณจ.ธัญบุรี 12130 รับฟังความคิดเห็นจากประชาชน

           2.3  การไฟฟ้า

               -  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอธัญบุรี

               -  เทศบาลเมืองบึงยี่โถมีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน

           2.4  การประปา

               เทศบาลเมืองบึงยี่โถ ได้จัดทำโครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาภูมิภาค ในเขตเทศบาลเมืองบึงยี่โถ เพื่อเป็นการจัดหาน้ำสะอาดและแก้ไขปัญหาน้ำประปาไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนในพื้นที่

           2.5  การใช้ที่ดิน

               ตำบลบึงยี่โถ มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 15.393 ตารางกิโลเมตร หรือ 9,892 ไร่ ที่ดินส่วนใหญ่มักใช้เพื่อการอยู่อาศัย การสาธารณูปโภค การอุตสาหกรรม  และการพาณิชยกรรม

               การใช้ที่ดินมักกำหนดประเภทการใช้ที่ดินไว้ 3 ประเภท คือ

                    1.  การใช้ที่ดินเพื่อการขยายตัวของเมืองในด้านที่อยู่อาศัย

                    2.  การใช้ที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม

                    3.  การใช้ที่ดินเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจและส่งเสริมสภาพแวดล้อม

               สำหรับการใช้ที่ดินภายในเขตเทศบาลตำบลบึงยี่โถ ส่วนใหญ่เป็นการใช้ที่ดิน เพื่อการอยู่อาศัยที่สำคัญ  ได้แก่ หมู่บ้านฟ้ารังสิต หมู่บ้านแพรมาพร หมู่บ้านรังสิตการ์เด้นท์วิลล์ หมู่บ้านศุชญา หมู่บ้านอยู่เจริญ หมู่บ้านสราญธร หมู่บ้านซื่อตรง หมู่บ้านปิยะวรารมย์ หมู่บ้านทิวสน หมู่บ้านสถาพร หมู่บ้านสินทรัพย์ หมู่บ้านลิฟวิ่งนารา หมู่บ้านชัยพฤกษ์ หมู่บ้านพฤกษาวิลเลจ 9,17 เป็นต้น สำหรับอาคารชุด (คอนโด) ได้แก่  คอนโดจันทร์ทอง (คอนโด ABC), อาคาร เอส ซี เพลส,แพรมาพรอพาร์ทเม้น เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีสถานที่ราชการต่างๆ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ ได้แก่ สถานีอนามัยตำบลบึงยี่โถ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอธัญบุรี ชุมสายโทรศัพท์อำเภอธัญบุรี ธนาคารทหารไทย  ธนาคารกรุงไทย ธนาคารนครหลวงไทย ธนาคารกรุงเทพ โรงเรียนวัดเขียนเขต โรงเรียนวัดมูลจินดาราม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบึงยี่โถ ศูนย์ 1 ศูนย์ 2 ศูนย์ 3 ศูนย์ที่  4 และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลบึงยี่โถ

3.  ด้านเศรษฐกิจ

           3.1  โครงสร้างทางเศรษฐกิจ/รายได้ประชากร

               -  ประกอบอาชีพหลัก คือ ทำงานบริษัท ห้างร้าน โรงงานอุตสาหกรรม ธุรกิจส่วนตัว เป็นส่วนใหญ่

               -  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  คือ ทำนา  ทำสวน  การปศุสัตว์   เป็นส่วนน้อย

               -  ประกอบอาชีพค้าขาย  รับราชการ  รัฐวิสาหกิจ  รับจ้างทั่วไป  เป็นส่วนน้อย

           3.2  การเกษตรกรรม

               ในเขตเทศบาลเมืองบึงยี่โถ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมจะมีเป็นส่วนน้อยตามชุมชนรอบนอก ได้แก่ การทำนา ทำสวน เลี้ยงสัตว์  เนื่องจากการขยายตัวของพื้นที่อุตสาหกรรม และที่อยู่อาศัย ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ มะม่วง มะนาว ขนุนหนัง กล้วยน้ำว้า กล้วยหอม

               ในตำบลบึงยี่โถ

1.  พื้นที่ถือครองทางการเกษตร

-  พื้นที่

จำนวน

1,887

 ไร่

-  ครัวเรือน

จำนวน

100

 ครัวเรือน

-  เกษตรกร

จำนวน

100

 ราย

                   

 

 

2.  พื้นที่ทำนา

-  พื้นที่ปลูก

  จำนวน

1,780

 ไร่

-  เกษตรกร

  จำนวน

    45

 ราย

                   

 

3.  ไม้ผล - ไม้ยืนต้น (มะพร้าว)

-  พื้นที่

จำนวน

84

 ไร่

-  เกษตรกร

จำนวน

35

 ราย

                       

 

4.  พืชผัก (ตะไคร้)

-  พื้นที่

จำนวน

2

 ไร่

-  เกษตรกร

จำนวน

2

 ราย

                   

 

5.  พืชไร่ (มันสำปะหลังพันธุ์ห้านาที)

-  พื้นที่

จำนวน

-

 ไร่

-  เกษตรกร

จำนวน

-

 ราย

                   

 

6.  ไม้ดอกไม้ประดับ

-  พื้นที่

จำนวน

20

 ไร่

-  เกษตรกร

จำนวน

8

 ราย

                                                  

 

7.  งานสถาบันเกษตรกร

- กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

จำนวน

9

 กลุ่ม

- สมาชิก

จำนวน

100

 ราย

          

 

ที่มา : สำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2556)

           3.3  การปศุสัตว์

               การประกอบการปศุสัตว์เพื่อการค้าขายในเขตพื้นที่ตำบลบึงยี่โถมีจำนวนค่อนข้างน้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับการประกอบอาชีพอื่นๆ ส่วนใหญ่จะเลี้ยงไก่ เป็ด และสุกร เพื่อการบริโภคเองในครัวเรือน และเหลือบางส่วนเพื่อจำหน่ายปลีกย่อย

           3.4  การอุตสาหกรรม

               ปัจจุบันในเขตพื้นที่ตำบลบึงยี่โถ  มีการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ มีการดำเนินการด้านอุตสาหกรรม มีทั้งโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ จำนวนแรงงานส่วนมากเป็นประชากรแฝง คือแรงงานที่เข้ามาทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม หรือสถานที่อื่น ๆ โดยไม่มีการแจ้งย้ายเข้า

               โรงงานอุตสาหกรรมในเขตเทศบาลเมืองบึงยี่โถ มีดังนี้

                    1.  โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก มีคนงานต่ำกว่า 10 คน หรือมีทรัพย์สินถาวรไม่เกิน 1 ล้านบาท จำนวน 3 แห่ง

                    2.  โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง มีคนงานตั้งแต่ 10 - 49 คน หรือมีทรัพย์สินถาวรตั้งแต่ 10 - 50 ล้านบาท จำนวน 20 แห่ง

                    3.  โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ มีคนงานตั้งแต่ 200 คนขึ้นไป หรือมีทรัพย์สินถาวรเกินกว่า 50 ล้านบาทขึ้นไป จำนวน 3 แห่ง

           3.5  การพาณิชยกรรม / การบริการ

               1)  สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม

                    -  สถานีบริการน้ำมัน              จำนวน  1  แห่ง

                    -  ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า  จำนวน  2  แห่ง

                    -  ร้านค้าทั่วไป                     จำนวน  300  แห่ง

                    -  บริษัท                             จำนวน    30  แห่ง

                    -  ห้างหุ้นส่วน                      จำนวน     -    แห่ง

               2)  สถานประกอบการด้านบริการ

                    ธนาคาร 6 แห่ง ดังนี้

                    -  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)         สาขาย่อยคลอง 4

                    -  ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)      สาขาย่อยคลอง 3

                    -  ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)          สาขาย่อยรังสิต - นครนายกคลอง 4

                    -  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)         สาขาย่อยโลตัสคลองสี่

                    -  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)         สาขาย่อยเอ็มพาร์ค

                    -  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)    สาขาย่อยโลตัสคลองสี่

               ที่มา : กองคลัง เทศบาลเมืองบึงยี่โถ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2556)

           3.6  สถานที่ท่องเที่ยว

               -  สวนสนุกดรีมเวิลด์

               -  แหล่งชมปลาหน้าวัดมูลจินดาราม หมู่ที่ 3

               -  ด้านโบราณสถาน และศิลปะ สถาปัตยกรรมในโบสถ์ วัดเขียนเขต หมู่ที่ 2

               -  สวนทวดจีบ

4.  ด้านสังคม

           4.1  จำนวนประชากร

ตารางแสดงจำนวนประชากรตำบลบึงยี่โถ

.ศ.

จำนวนประชากรทั้งหมด (คน)

จำนวน

(ครัวเรือน)

ชาย

หญิง

รวม

2549

10,891

12,714

23,605

11,132

2550

11,690

13,639

25,329

11,516

2551

12,368

14,527

26,895

11,890

2552

12,897

15,189

28,086

12,270

2553

13,236

15,579

28,815

12,713

2554

13,722

16,183

29,905

13,026

2555

2556

14,034

14,138

16,580

16,628

30,614

30,766

13,154

13,210

          

 

 

 

 

 

 

 

ตารางแสดงจำนวนประชากรต่างด้าวในเขตตำบลบึงยี่โถ

.ศ.

จำนวนประชากรทั้งหมด (คน)

ชาย

หญิง

รวม

2555

2556

670

919

420

905

1,090

1,824

 

 

 

ที่มา : งานทะเบียนราษฎร ที่ว่าการอำเภอธัญบุรี ณ เดือนมิถุนายน 2556

 

           4.2  การศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม

               การศึกษา

               -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  4  แห่ง

                    1.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบึงยี่โถ  (ศูนย์ 1)  วัดมูลจินดาราม        หมู่ที่ 3

                    2.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบึงยี่โถ  (ศูนย์ 2)  วัดเขียนเขต            หมู่ที่ 2

                    3.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบึงยี่โถ  (ศูนย์ 3)  บ้านฟ้ารังสิต           หมู่ที่ 3

                    4.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบึงยี่โถ  (ศูนย์ 4)  หมู่บ้านอยู่เจริญ       หมู่ที่ 1 

               -  โรงเรียนอนุบาล  5  แห่ง

                    1.  โรงเรียนโชคชัยรังสิต                                            หมู่ที่ 1

                    2.  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลบึงยี่โถ (บ้านฟ้ารังสิต)            หมู่ที่ 3

                    3.  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลบึงยี่โถ (วัดมูลจินดาราม)         หมู่ที่ 3

                    4.  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลบึงยี่โถ (วัดเขียนเขต)              หมู่ที่ 2

                    5.  โรงเรียนวัดเขียนเขต  หมู่ที่ 2

               -  โรงเรียนประถมศึกษา  4  แห่ง  

                    1.  โรงเรียนวัดเขียนเขต           หมู่ที่ 2

                    2.  โรงเรียนวัดมูลจินดาราม       หมู่ที่ 3

                    3.  โรงเรียนนานาชาติ (SIIS INTERNATIONAL SCHOOL)  หมู่ที่ 1

                    4.  โรงเรียนโชคชัยรังสิต           หมู่ที่ 1

               -  โรงเรียนมัธยมศึกษา  3  แห่ง

                    1.  โรงเรียนนานาชาติ (SIIS INTERNATIONAL SCHOOL)  หมู่ที่ 1

                    2.  โรงเรียนวัดเขียนเขต           หมู่ที่ 2

                    3.  โรงเรียนวัดมูลจินดาราม       หมู่ที่ 3

               -  มหาวิทยาลัย  1  แห่ง  

                    1.  มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต    หมู่ที่ 2

           จำแนกตามระดับการศึกษา ดังนี้

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ชื่อศูนย์

จำนวนห้องเรียน

จำนวนเด็ก

จำนวนครู/ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กเล็ก/ แม่บ้าน

1) ศพด.ตำบลบึงยี่โถ (ศูนย์ 1) วัดมูลจินดาราม

2

49

2/1/1

2) ศพด.ตำบลบึงยี่โถ (ศูนย์ 2) วัดเขียนเขต

1

38

1/1/1

3) ศพด.ตำบลบึงยี่โถ (ศูนย์ 3) บ้านฟ้ารังสิต

2

56

2/2/1

4) ศพด.ตำบลบึงยี่โถ (ศูนย์ 4) หมู่บ้านอยู่เจริญ

2

49

2/2/1

รวม

7

192

7/6/4

 

 

 

 

 

 

 

 


2. โรงเรียนอนุบาล

ชื่อโรงเรียน

จำนวนห้องเรียน

จำนวนเด็ก

จำนวนครู/ครูผู้ช่วย/ธุรการ/แม่บ้าน

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลบึงยี่โถ 1,2,3

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลบึงยี่โถ 1

   

4/2/1/2

-  ระดับอนุบาล 1

2

48

 

-  ระดับอนุบาล 2

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลบึงยี่โถ 2

-  ระดับอนุบาล 1

-  ระดับอนุบาล 2

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลบึงยี่โถ 3

-  ระดับอนุบาล 1

-  ระดับอนุบาล 2

2

1

1

1

1

47

22

35

30

26

3/2/1/-

4/-/1/1

รวม

8

208

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3. โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ชื่อโรงเรียน

จำนวนห้องเรียน

จำนวนนักเรียน

จำนวนครู คศ./ครูจ้าง

1) โรงเรียนวัดมูลจินดาราม

     

    -  ระดับก่อนประถมศึกษา

-

-

-

    -  ระดับประถมศึกษา

12

310

9/10

    -  ระดับมัธยมศึกษา

7

214

13/2

รวม

22

524

22/12

ชื่อโรงเรียน

จำนวนห้องเรียน

จำนวนนักเรียน

จำนวนครู คศ./ครูจ้าง

2) โรงเรียนวัดเขียนเขต

     

    -  ระดับก่อนประถมศึกษา

6

219

1/7

    -  ระดับประถมศึกษา

36

1,603

37/23

    -  ระดับมัธยมศึกษา

21

952

37/4

รวม

63

2,774

75/34

รวมทั้งสิ้น

85

3,298

97/46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : กองการศึกษา เทศบาลเมืองบึงยี่โถ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2556)

               -  ที่อ่านหนังสือพิมพ์  2  แห่ง

                    1.  คลังสมองชุมชน เทศบาลเมืองบึงยี่โถ

                    2.  เทศบาลเมืองบึงยี่โถ

          

               การศาสนา                                                          

มีผู้นับถือศาสนาพุทธเกือบทั้งหมดของจำนวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาลเมืองบึงยี่โถ

               -  วัด  จำนวน 2 แห่ง ได้แก่

                    1.  วัดเขียนเขต           หมู่ที่ 2

                    2.  วัดมูลจินดาราม       หมู่ที่ 3

               -  ศาลเจ้า  3  แห่ง ได้แก่

                    1.  ศาลเจ้าคล3                หมู่ที่ 1

                    2.  ศาลเจ้าหน้าตลอดคลอง 4     หมู่ที่ 3

                    3.  ศาลเจ้าคลอง 5                หมู่ที่ 3

               -  วัฒนธรรม

                    ประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญ

                    ก.  ประเพณีลอยกระทง  ประมาณเดือนพฤศจิกายน

                        กิจกรรมสังเขป        จัดประกวดนางนพมาศ

                    ข.  ประเพณีทำบุญตักบาตรวันปีใหม่ ประมาณเดือนมกราคม

                        กิจกรรมสังเขป             ทำบุญตักบาตรข้าวสาร - อาหารแห้ง

                    ค.  ประเพณีสงกรานต์         ประมาณเดือนเมษายน

                        กิจกรรมสังเขป             ทำบุญตักบาตรที่วัดและมีการจัดงานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุของแต่ละชุมชน ตลอดจน คณะผู้บริหารเทศบาล  และสมาชิกสภาฯข้าราชการ  พนักงาน

                    ง.  ประเพณีแห่เทียนพรรษา  ประมาณเดือนกรกฎาคม

                        กิจกรรมสังเขป             แห่เทียนพรรษา นำไปถวายวัดในเขตตำบลบึงยี่โถ

           4.3  การสาธารณสุข

               1)  ศูนย์บริการสาธารณสุข                      จำนวน  3  แห่ง

               2)  คลินิกเอกชน                                  จำนวน  4  แห่ง

               3)  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน                      จำนวน  9  แห่ง

               4)  บุคลากร

                    -  สัตวแพทย์                                  จำนวน  1  คน

                    -  พยาบาลวิชาชีพ                           จำนวน  4  คน

                    -  นักบริหารงานสาธารณสุข                จำนวน  3  คน

                    -  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนหรือพยาบาลเทคนิค  จำนวน    -    คน

                    -  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข             จำนวน  1 คน

                    -  นักกายภาพบำบัด                           จำนวน  1 คน

                    -  นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ                จำนวน  1 คน

                    -  นักวิชาการสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม    จำนวน  2  คน

                    -  ผู้ช่วยพยาบาลวิชาชีพ                       จำนวน  2  คน

                    -  ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด                     จำนวน  1  คน

                    -  อสม.                                       จำนวน  200  คน

ที่มา : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบึงยี่โถ (ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2555 )

               5)  ประเภทการเจ็บป่วย

                    1.  ตรวจสุขภาพหรือเข้ารับบริการอื่นๆ จากสถานพยาบาล

                    2.  โรคระบบหายใจ, โรคทางเนื้อเยื่อเกี่ยวพันฯ, โรคระบบทางเดินอาหาร

                    3.  โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่างและเนื้อเยื่อ

                    4.  โรคติดเชื้อและปรสิต

                    5.  การเป็นพิษและผลพิษจากอุบัติเหตุ และทำร้ายร่างกายตนเอง

                    6.  โรคเรื่อรังที่ได้รับการส่งต่อกลับ

           4.4  การสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม

               เทศบาลเมืองบึงยี่โถ ได้ส่งเสริมและให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และครอบครัวผู้เดือดร้อนที่ประสบสาธารณภัยในเขตเทศบาลตามความเหมาะสม จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ตามนโยบายและงบประมาณของรัฐบาล และสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ สนับสนุนครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ และอื่นๆ ตามแผนงาน/โครงการ หรือกิจกรรมที่ชุมชนร้องขอ เพื่อพัฒนาชุมชนให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น

           4.5  ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

               เทศบาลเมืองบึงยี่โถ  อยู่ในความรับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรอำเภอธัญบุรี กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ สามารถขอความช่วยเหลือจากศูนย์ดับเพลิงเทศบาลเมืองบึงยี่โถ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร. 0 2991 6636-8 ต่อ 191, 199

5.  ด้านการเมืองการบริหาร

           5.1  โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ในการบริหารงานของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ

               เทศบาลเมืองบึงยี่โถ ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลเมือง เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายนพ.ศ. 2554 มีโครงสร้างขององค์กรและการแบ่งส่วนราชการบริหารของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ ประกอบด้วย

               1. สภาเทศบาล ทำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติและควบคุมฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย สมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้ง 18 คน อยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง

               2. นายกเทศมนตรี  ทำหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการของเทศบาลและเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาล มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของราษฎรผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเทศบาล อยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง และนายกเทศมนตรีอาจแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีซึ่งมิใช่สมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการของเทศบาลตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย เทศบาลเมืองให้แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกินสามคน และอาจแต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรีซึ่งมิใช่สมาชิกสภาเทศบาลได้ จำนวนรวมกันไม่เกินสามคน

               ปัจจุบันเทศบาลเมืองบึงยี่โถมีนายกเทศมนตรีที่มาจากการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 4 มีนาคม  พ.ศ. 2555 และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2555

               ทั้งนี้ โดยปลัดเทศบาล เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานประจำทั่วไปของเทศบาล

               3.  การบริหารงานของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ  แบ่งออกเป็น

                    ก. สำนักปลัด  มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล ที่ไม่ได้กำหนดไว้ว่าเป็นหน้าที่ของส่วนราชการใด หรืองานอื่นที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย

                        -  งานธุรการ

                        -  งานการเจ้าหน้าที่

                        -  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                        -  งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง

                    ข. กองคลัง มีหน้าที่เกี่ยวกับการเงินการบัญชี การพัสดุและทรัพย์สิน การงบประมาณ งานผลประโยชน์และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย

                        -  งานธุรการ

                        -  งานสถิติการคลัง

                        -  งานการเงินและบัญชี

                        -  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

                        -  งานแผนที่ภาษี

                        -  งานพัฒนารายได้

                        -  งานผลประโยชน์

                        -  งานเร่งรัดรายได้

                    ค.  กองช่าง  มีหน้าที่เกี่ยวกับการผังเมืองและโยธา การสาธารณูปโภค  และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย

                        -  งานธุรการ

                        -  งานวิศวกรรม

                        -  งานสถาปัตยกรรม

                        -  งานผังเมือง

                        -  งานควบคุมอาคาร

                        -  งานสวนสาธารณะ

                        -  งานสาธารณูปโภค

                        -  งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ

                        -  งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

                        -  งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย

                        -  งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                    ง.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  มีหน้าที่เกี่ยวกับงานสาธารณสุข และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย

                        -  งานธุรการ

                        -  งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม

                        -  งานรักษาความสะอาด

                        -  งานส่งเสริมสุขภาพ

                        -  งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

                        -  งานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

                        -  งานบริการสาธารณสุข

                    จ.  กองการศึกษา  มีหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย

                        -  งานธุรการ

                        -  งานโรงเรียนอนุบาล

                        -  งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร

                        -  งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประวัติ

                        -  งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา

                        -  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

                        -  งานแผนงานและโครงการ

                        -  งานการศึกษาปฐมวัย

                    ฉ.  กองสวัสดิการสังคม  มีหน้าที่เกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาชุมชน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย

                        -  งานธุรการ

                        -  งานพัฒนาชุมชน

                        -  งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

                        -  งานสังคมสงเคราะห์

                        -  งานส่งเสริมสวัสดิการสังคม

                        -  งานกิจการเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

                        -  งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน

                    ช.  กองวิชาการและแผนงาน  มีหน้าที่เกี่ยวกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานจัดทำงบประมาณ การวิเคราะห์งบประมาณ การรวบรวมสถิติข้อมูล งานทางกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ งานระบบคอมพิวเตอร์ งานประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข่าวสารของเทศบาลและหน่วยราชการอื่นๆ การจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ รวมถึงงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย          -  งานธุรการ

                        -  งานนิติการ

                        -  งานจัดทำงบประมาณ

                        -  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

                        -  งานบริการและเผยแพร่วิชาการ

                        -  งานระบบคอมพิวเตอร์

ตารางแสดงจำนวนพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

หน่วยงาน

พนักงานเทศบาล

ลูกจ้างประจำ

พนักงานจ้าง

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

สำนักปลัด

4

4

8

4

1

5

20

12

32

กองคลัง

0

7

7

0

0

0

3

5

8

กองช่าง

7

1

8

2

0

2

17

10

27

กองสาธารณสุขฯ

5

9

14

2

0

2

38

11

49

กองการศึกษา

1

19

20

0

0

0

4

18

22

กองสวัสดิการสังคม

0

3

3

0

0

0

3

3

6

กองวิชาการและแผนงาน

4

2

6

0

0

0

2

4

6

ตรวจสอบภายใน

0

0

0

0

0

0

0

1

1

รวมทั้งสิ้น

21

45

66

8

1

9

87

64

151

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ที่มา
:  งานการเจ้าหน้าที่   สำนักปลัดเทศบาลเมืองบึงยี่โถ (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2556)

            ระดับการศึกษาของบุคลากร

               1. ประถมศึกษา                         จำนวน  46  คน

               2. มัธยมศึกษา/อาชีวะศึกษา         จำนวน  63  คน

               3. อนุปริญญา/ปวส.                   จำนวน  12  คน

               4. ปริญญาตรี                           จำนวน  82  คน

               5. ปริญญาโท                           จำนวน  23  คน

           5.2  การคลังท้องถิ่น

การบริหารรายรับ - รายจ่ายของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ ปี พ.ศ. 2544 - 2555

ปีงบประมาณ

รายรับจริง

รายจ่ายจริง

รายรับสูงกว่า         รายจ่าย

ร้อยละ

2544

2545

2546

2547

2548

2549

2550

2551

2552

2553

2554

2555

27,330,931

31,250,420

39,380,248

    103,759,688

  120,963,929

100,083,482

95,586,467

104,175,845

101,852,533

134,850,732

161,043,500

168,638,525

13

21

29

40

67

82

57

19

05

28

79

68

17,303,775

23,509,445

30,426,121

54,483,505

42,090,079

70,659,627

80,393,535

101,554,676

88,335,814

117,745,934

120,067,474

126,404,243

88

53

65

53

44

73

64

89

57

66

22

57

10,027,155

7,740,974

8,954,126

49,276,182

78,873,850

29,423,855

15,192,931

2,621,168

13,516,718

17,104,797

40,976,026

42,234,282

25

68

64

87

23

09

93

30

48

34

57

11

36.69

24.77

22.74

47.49

65.20

29.40

15.89

2.52

13.27

12.68

25.44

25.04

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ที่มา : กองคลัง  เทศบาลเมืองบึงยี่โถ (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2556)

           รายได้ของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2555 เป็นเงิน 168,638,525.68 บาท โดยแหล่งที่มาของรายรับเทศบาลเมืองบึงยี่โถ ได้แก่

               1.  รายได้ที่เทศบาลจัดเก็บเอง(ภาษีอากร)              จำนวน    17,759,500.10   บาท

               2.  รายได้ที่ส่วนราชการต่างๆจัดเก็บให้(ภาษีจัดสรร)  จำนวน    90,518,813.35   บาท

               3.  รายได้จากค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต      จำนวน      2,231,708.50   บาท

               4.  รายได้จากทรัพย์สิน                                       จำนวน      1,279,895.35   บาท

               5.  รายได้สาธารณูปโภคและการพาณิชย์                 จำนวน          36,490.00   บาท

               6.  รายได้เบ็ดเตล็ด                                            จำนวน        726,306.38   บาท

               7.  เงินอุดหนุนจากรัฐบาล                                    จำนวน    56,077,812.00  บาท

               8.  รายได้จากทุน                                              จำนวน             8,000.00 บาท

               ส่วนรายจ่ายของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ  แบ่งเป็นรายจ่ายงบกลาง และรายจ่ายของหน่วยงาน

               -  รายจ่ายงบกลาง  ได้แก่  ค่าชำระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ย รายจ่ายตามข้อผูกพัน เงินสำรองจ่าย  และเงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา

               -  รายจ่ายของหน่วยงาน  จำแนกเป็น 2 ลักษณะ คือ

                    1.  รายจ่ายประจำ ประกอบด้วย หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ  หมวดค่าจ้างชั่วคราว  หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ  หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดเงินเดือน และหมวดรายจ่ายอื่นๆ

                    2.  รายจ่ายเพื่อการลงทุน  ประกอบด้วย  หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

           5.3  บทบาท/การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมทางการเมืองและการบริหาร

               รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะ และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพื้นที่ การกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องทำเท่าที่จำเป็นและมีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ชัดเจนสอดคล้องและเหมาะสมกับรูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม และจะกระทบถึงสาระสำคัญแห่งหลักการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น รวมทั้งจัดให้มีกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานโดยประชาชนเป็นหลัก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีอำนาจหน้าที่โดยทั่วไปในท้องถิ่น และย่อมมีความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบาย การบริหาร การจัดบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ โดยต้องคำนึงถึงความสอดคล้องกับการพัฒนาของจังหวัดและประเทศเป็นส่วนรวมด้วย ประกอบกับพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองและการบริหารมากขึ้น ประชาชนให้ความสำคัญกับการเลือกตั้ง อีกทั้ง คณะผู้บริหารได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นด้วยการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการร่วมคิดร่วมแก้ปัญหา รวมสร้างร่วมจัดทำแผนพัฒนา ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน

              

                     ปัจจุบัน เทศบาลเมืองบึงยี่โถ ได้จัดตั้งชุมชนย่อย จำนวน 37 ชุมชน ซึ่งในแต่ละชุมชนมีประธานชุมชนและกรรมการฝ่ายต่างๆ ทำหน้าที่ประสานงานระหว่างเทศบาลกับประชาชนในชุมชน ทำให้ได้ทราบถึงปัญหาความต้องการของชุมชนและสามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนได้

           ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบึงยี่โถ มีจำนวนทั้งสิ้น  37 ชุมชน ดังนี้

 

 

 

           5.4  การอำนวยการเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน และสวัสดิการของประชาชน

               เทศบาลเมืองบึงยี่โถได้ดำเนินการอำนวยการเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สินของประชาชน โดยมีงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับสาธารณภัยต่างๆ อาทิเช่น เหตุเพลิงไหม้ อุทกภัย และวาตภัย เป็นต้น โดยเน้นบทบาทของครอบครัว ชุมชน และเทศบาลในการเฝ้าระวังดูแลความปลอดภัย และแก้ปัญหาภายในชุมชนด้วยตนเอง โดยเฉพาะปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม

               1)  อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                    -  เจ้าพนักงานป้องกันฯ            จำนวน   2  คน

                    -  เจ้าหน้าที่ป้องกัน ฯ              จำนวน   -   คน 

                    -  ลูกจ้างประจำ                     จำนวน   3  คน

                    -  ลูกจ้างชั่วคราว                   จำนวน  19  คน

               2)  รถยนต์ดับเพลิง  จำนวน  4  คัน

                    -  คันที่  1 จุน้ำได้  2,500  ลิตร ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2541

                    -  คันที่  2 จุน้ำได้  4,000  ลิตร ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2549

                    -  คันที่  3 จุน้ำได้  4,500  ลิตร ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2549

                    -  คันที่  4 จุน้ำได้  5,000  ลิตร ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2550

               3)  รถบรรทุกน้ำ  จำนวน 1 คัน

                    -  คันที่  1 จุน้ำได้  6,000  ลิตร ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2540

               4)  รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบนเอนกประสงค์ จำนวน 1 คัน

                    -  คันที่ 1 จุน้ำได้  12,000 ลิตร ซื้อเมื่อ 6 มี.ค. 2556   

               5)  รถดับเพลิงเคมี  จำนวน 1 คัน

                    -  คันที่  1 จุน้ำได้  4,000  ลิตร ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2549

               6)  รถยนต์ตรวจการณ์  จำนวน  1 คัน

                    -  รถยนต์ตรวจการณ์  2  ประตู  ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2542

               7)  รถไฟฟ้าส่องสว่าง  จำนวน 1 คัน

                    -  รถไฟฟ้าส่องสว่าง 6 ล้อ         ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2549

               8)  เครื่องสูบน้ำ จำนวน  5  เครื่อง

                    -  เครื่องสูบน้ำชนิดลากจูง  จำนวน  1  เครื่อง    ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2543

                    -  เครื่องสูบน้ำคูโบต้า       จำนวน  2  เครื่อง    ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2544

                    -  เครื่องสูบน้ำพญานาค   จำนวน  3  เครื่อง     ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2547

                    -  เครื่องสูบน้ำหาบหาม    จำนวน  2  เครื่อง     ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2548

                    -  เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง จำนวน 1  เครื่อง    ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2556

               9)  ชุดดับเพลิงในอาคารพร้อมเครื่องช่วยหายใจ

                    -  ชุดดับเพลิงในอาคารพร้อมเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 6 ชุด ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2549

               10)  ถังเคมีแห้งพร้อมตู้ดับเพลิง จำนวน 70 ชุด ได้แจกจ่ายติดตั้งในชุมชนต่างๆ ในเขตตำบลบึงยี่โถ

               11) วิทยุสื่อสาร ชนิดมือถือ                      จำนวน  50  เครื่อง

               12) อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน         จำนวน  70  คน

               13) การปฏิบัติงานดับเพลิง ( ตั้งแต่ มกราคม - ธันวาคม  2555 )

                    -  ดับเพลิงไหม้บ้านและโรงงานในเขต - นอกเขต    จำนวน  15  ครั้ง

                    -  ดับเพลิงไหม้หญ้าในเขต - นอกเขต                 จำนวน  70  ครั้ง

               14) งานด้านบริการประชาชน (ตั้งแต่ ตุลาคม 2554 - กันยายน 2555)

                    -  งานบริการกำจัดรังต่อรังแตน             จำนวน 20 ครั้ง

                    -  งานบริการน้ำแก่ประชาชน               จำนวน 30 ครั้ง

                    -  งานบริการกาง/เก็บเต็นท์แก่ประชาชน   จำนวน 120 ครั้ง

                    -  งานล้างศาลาป้ายรถประจำทาง          จำนวน 36 ครั้ง

           5.5  สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบึงยี่โถ

               เทศบาลเมืองบึงยี่โถ ได้ดำเนินการเลือกตั้งครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2555  เนื่องจากนายกเทศมนตรีตำบลบึงยี่โถ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงยี่โถครบวาระในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2554

           การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ

               จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง                  21,356          คน

               จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง             12,578          คน คิดเป็นร้อยละ  58.90

               จำนวนบัตรดี                               11,709          ใบ  คิดเป็นร้อยละ  93.09

               จำนวนบัตรเสีย                                 410         ใบ  คิดเป็นร้อยละ    3.26

               บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน                    459         ใบ  คิดเป็นร้อยละ    3.65

           การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบึงยี่โถ เขต 1

               จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง                  6,914  คน

               จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง             4,185  คน      คิดเป็นร้อยละ  60.50

               จำนวนบัตรดี                               3,720  ใบ       คิดเป็นร้อยละ  88.90

               จำนวนบัตรเสีย                               207  ใบ       คิดเป็นร้อยละ    4.90

               บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน                   258 ใบ       คิดเป็นร้อยละ    6.20

           การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบึงยี่โถ เขต 2

               จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง                  7,329  คน

               จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง             4,262  คน      คิดเป็นร้อยละ  58.20

               จำนวนบัตรดี                               3,793  ใบ       คิดเป็นร้อยละ  89.00

               จำนวนบัตรเสีย                               231  ใบ       คิดเป็นร้อยละ    5.40

               บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน                   238 ใบ       คิดเป็นร้อยละ    5.60

           การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบึงยี่โถ เขต 3

               จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง                  7,113  คน

               จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง             4,131  คน      คิดเป็นร้อยละ  58.10

               จำนวนบัตรดี                               3,713  ใบ       คิดเป็นร้อยละ  89.90

               จำนวนบัตรเสีย                               173  ใบ       คิดเป็นร้อยละ    4.20

               บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน                   245 ใบ       คิดเป็นร้อยละ    5.90

6.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

           6.1  ทรัพยากรน้ำ

               แหล่งน้ำสำคัญภายในเขตพื้นที่ตำบลบึงยี่โถ มีคลองรังสิตประยูรศักดิ์เป็นคลองสายหลัก  และมีคลองซอยที่ 3 หมู่ที่ 2, คลองซอยที่ 4 หมู่ที่ 4,  คลองซอยที่ 5 หมู่ที่ 3 อยู่ห่างขนานกันไปโดยมีระยะทางห่างกันประมาณ  2  กิโลเมตร เป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค

          

           6.2  ทรัพยากรดิน

               ในเขตพื้นที่ตำบลบึงยี่โถ ลักษณะดินในบริเวณนี้มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นดินเหนียวและดินเปรี้ยว อุ้มน้ำได้ดี เหมาะสมแก่การทำอาชีพเกษตรกรรม แต่ปัจจุบันพื้นที่ส่วนใหญ่ถูกนำมาใช้ด้านการอุตสาหกรรมและโครงการที่พักอาศัย สภาพดินขาดการบำรุงรักษา เนื่องจากขาดจิตสำนึกในการหวงแหนและห่วงใยจากผู้ประกอบการทางด้านอุตสาหกรรม

           6.3  สภาพสิ่งแวดล้อม

               ปัจจุบันสภาพสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่ตำบลบึงยี่โถ กำลังปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บริเวณริมคลองรังสิตฯ ให้สวยงาม มีการขุดลอกคลอง กำจัดขยะในแม่น้ำลำคลองไม่ให้ตื้นเขิน เพื่อทำให้สองฝั่งคลองรังสิตฯ มีสภาพสวยงาม น่าอยู่ กำจัดวัชพืช ปลูกต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับบริเวณริมคลองรังสิตฯ เพื่อสร้างความร่มรื่น สวยงาม และสร้างความประทับใจให้กับผู้สัญจรไป-มา ตามถนนสายนี้

               สภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานของผู้ประกอบกิจการจากทั้งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ หรืออุตสาหกรรมขนาดย่อมที่ยังขาดจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะเรื่องการรักษาความสะอาด ประกอบกับการขยายตัวอย่างรวดเร็วของชุมชนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ซึ่งเทศบาลได้กำกับดูแล ตรวจสอบ ควบคุมการมิให้เจ้าของกิจการละเลยในเรื่องการรักษาความสะอาด ไม่ปล่อยมลพิษออกจากโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่  ซึ่งเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองบึงยี่โถจะทำการออกตรวจสถานประกอบการและโรงงานในพื้นที่ คอยกำชับให้สถานประกอบการต่างๆ ปฏิบัติตามกฎหมายโดยเคร่งครัด

               มลพิษทางน้ำ

               น้ำเน่าเสียถูกปล่อยทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม หรืออาคารบ้านเรือนของประชาชน  ตลอดทั้งการทิ้งขยะมูลฝอยลงสู่แม่น้ำลำคลองโดยขาดจิตสำนึก ซึ่งในปัจจุบันเทศบาลเมืองบึงยี่โถ ได้ดำเนินการควบคุมให้โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ หมู่บ้านจัดสรร ผู้ที่อาศัยอยู่ริมคลองให้สร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชนและประชาชน โดยไม่ทิ้งขยะหรือน้ำเสียลงในแม่น้ำลำคลอง สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมให้มีการบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่แม่น้ำลำคลอง

               ปัญหาขยะ

               สืบเนื่องจากระบบการกำจัดขยะมูลฝอยยังไม่ทั่วถึง ทำให้เกิดขยะตกค้างสร้างปัญหาให้เกิดการเน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนประชาชนในท้องถิ่น การแก้ไขโดยส่งเจ้าหน้าที่ไปเก็บขยะไม่ให้มีปัญหาขยะตกค้าง                  

               ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

               ในเขตเทศบาลเมืองบึงยี่โถ  เน้นการพัฒนาซึ่งครอบคลุมกิจกรรมที่เกี่ยวกับการบำรุงสิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้เกิดความน่าอยู่และมีความยั่งยืน โดย

               -  การสร้างสำนึกให้ประชาชนตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

               -  การป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

               -  การบำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่  การอนุรักษ์แหล่งน้ำ

               -  การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยการเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ในการเก็บขยะที่ตกค้าง