การประกาศใช้พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 และการเปิดตัวคู่มือสำหรับประชาชน เว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ www.info.go.th

580837

 

        พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในงานประกาศใช้พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558  และการเปิดตัวคู่มือสำหรับประชาชนและเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.00 - 08.45 น. โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) เลขาธิการนายกรัฐมนตรี (พลเอก วิลาศ อรุณศรี) พร้อมผู้บริหารสำนักงาน ก.พ.ร. และผู้บริหารสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พร้อมด้วยสื่อมวลชนเข้าร่วม ณ บริเวณลานหน้าตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล

        ด้วยพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป โดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2558 เห็นชอบให้สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการจัดทำระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยประสานข้อมูลกับสำนักงาน ก.พ.ร. และในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการในด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ตามที่ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติฯ และมีการเปิดตัวคู่มือสำหรับประชาชนและเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ (www.info.go.th) ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 โดยให้สำนักงาน ก.พ.ร. เผยแพร่คู่มือดังกล่าวให้ทุกส่วนราชการ ศูนย์ดำรงธรรม และสถานเอกอัครราชทูตไทยในต่างประเทศ และให้ทุกส่วนราชการ รวมทั้ง "เทศบาลเมืองบึงยี่โถ" อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติและคู่มือดังกล่าว 
อ่าน/ดาวน์โหลด  "คู่มือประชาชน สำหรับติดต่อราชการเทศบาลเมืองบึงยี่โถ" [16.5 MB] >>> คลิ๊ก!!!!

 

อ่านคู่มือประชาชน เทศบาลเมืองบึงยี่โถ

หรือคลิ๊กที่รูปภาพเพื่ออ่าน "คู่มือประชาชน เทศบาลเมืองบึงยี่โถ"