เบอร์โทรศัพท์ เทศบาลเมืองบึงยี่โถ

การติดต่อ

ที่อยู่:
เลขที่ 1 หมู่ 1 ถนนรังสิต - นครนายก คลอง 3 ตำบล บึงยี่โถ อำเภอ ธัญบุรี จังหวัด ปทุมธานี 12130 ประเทศไทย

โทรศัพท์: 02-9916636 - 8

โทรสาร: 02-9916636 - 8 ต่อ 205

http://www.buengyitho.go.th

แบบฟอร์มการติดต่อ

การส่งอีเมล ทุกฟิลด์ที่มีเครื่องหมาย * จำเป็นต้องกรอก
Captcha plugin 2+ for Joomla from Outsource Online  

ข้อมูลอื่นๆ

ข้อมูลอื่นๆ:

นายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ " นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์ "

โทร. 0 2991 6636 - 8 ต่อ 223

มือถือ : 08 1917 9653

ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ดับเพลิง) โทร. 0 2991 6218

เบอร์สำนักงาน 0 2991 6636 - 8
  ต่อ FAX
หน้าห้องนายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ 223
สำนักปลัด 204  205
   - ปลัดเทศบาล (นายนาวีกร บุญตาระวะ) 201  
   - รองปลัดเทศบาล (น.ส.จิดาภา มีสมเดช) 202  
   - รองปลัดเทศบาล (นายทินกร คล้ายกรุต) 203  
กองคลัง 207 0 2991 6219
   - ผอ.กองคลัง (น.ส.อัชรา เพ็ญญาไลย) 208  
   - ฝ่ายจัดเก็บรายได้ 311  
กองช่าง 301
   - ผอ.กองช่าง (นายรังสรรค์  ทางเณร) 301  
กองการศึกษา 303  0 2992 7565
   - ผอ.กองการศึกษา (นางธนัญญา นันทกาวงศ์) 304  
กองสวัสดิการสังคม 306
   - ผอ.กองสวัสดิการสังคม (นางพัชรียา ฟุ้งมงคลเสถียร) 306  
กองวิชาการและแผนงาน 401  401
   - ผอ.กองวิชาการฯ (นายยุทธนา ปานก้อม) 401  
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

199,

191

0 2991 6218 
สำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลเมืองบึงยี่โถ 102
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์การแพทย์วัดเขียนเขต 0 2990 8881 
- ผอ.กองสาธารณสุขฯ (นางขวัญใจ แจ่มทิม)
                               08 9772 0907
ต่อ 15
- OPERATOR ต่อ 0
- งานบริหารทั่วไป ต่อ 11
- งานขอใบอนุญาต/รับเรื่องร้องเรียน ต่อ 12
- งานสัตวแพทย์ ต่อ 13
- FAX ต่อ 14
- หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ต่อ 16
- หัวหน้าฝ่ายบริการ ต่อ 17

 

หน่วยงานในสังกัด(นอกสำนักงานเทศบาล)
 
เบอร์โทรศัพท์

ศูนย์การแพทย์และฟื้นฟู บึงยี่โถ (ซอยวัดเขียนเขต) 0 2990 8736
ศูนย์การแพทย์และฟื้นฟู บึงยี่โถ (วัดมูลจินดาราม) 0 2577 3171-2
   
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหมู่บ้านฟ้ารังสิต 0 2577 6605
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหมู่บ้านปิยวรารมย์ 0 2150 2353
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหมู่บ้านสถาพร 0 2549 9323
   
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลบึงยี่โถ 1 บ้านฟ้ารังสิต 0 2577 5989
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลบึงยี่โถ 2 วัดมูลจินดาราม 0 2904 1575
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลบึงยี่โถ 3 วัดเขียนเขต 0 2533 1443
   
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ 1 วัดมูลจินดาราม 0 2904 1575
ศูนน์พัฒนาเด็กเล็กที่ 2 วัดเขียนเขต 0 2533 1443
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ 3 หมู่บ้านฟ้ารังสิต 0 2577 3036
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ 4 หมู่บ้านอยู่เจริญ 0 2152 2370

 

กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี   
 ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1   นางมาลี  วัฒนเสรีเวช  08 0448 0853
 ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 / กำนัน  นางนวล  วงษ์มณี  09 4774 4674
 ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3  นางวันเพ็ญ  เฮงสุวรรณ 08 9050 9263
 ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4   นายวิวัฒน์  ยิ้มแย้ม

08 6781 0444 

 

 คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบึงยี่โถ
 ชื่อ - สกุล  ตำแหน่ง  เบอร์โทรศัพท์

 นายรังสรรค์  นันทกาวงศ์

 นายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ 08 1917 9653
 นายบุญเลิศ  สงบจิตร์  รองนายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ 08 5660 8524
 นายชุมพล  คุ้มวงศ์  รองนายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ 08 1919 4522
 นายประนอม  แก้วหนองเสม็ด  รองนายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ 08 1315 7615
 ร้อยตรี ฉลวย  นักขฤกษ์
 เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ 08 1613 1529 
 พ.ต.ท.สมภพ  เลขะวณิช  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ
นายมนตรี  พงศ์ทองมหาคุณ  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ 08 7815 6912

0 2577 1751

     

 

 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบึงยี่โถ
 ชื่อ - สกุล  ตำแหน่ง  เบอร์โทรศัพท์

 นางนิตยา  อุเทนสุต

 ประธานสภา 08 9083 9258

 นายวงศ์เดชา  ปัญญาพร

 รองประธานสภา  08 5660 8517
 นายม้วน  ห่วงรัก  เลขานุการสภา  08 7071 2146
 นายพนม  สังวาลย์สวย  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  08 5660 8515
 นายมนัส  บัวกล่ำ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  08 6019 3250
 นายวีระ  เงินยวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  08 5022 3410
 นายคำปาน  สอนบุญ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  08 9894 8194
 นายสนธยา  จันทร์เอม  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
 08 5660 8521
 นางปรินดา  คมคาย  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  08 1713 5340
 นายประดิษ  เพชรวิไชย  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 08 56608519
 นางพูนทรัพย์  พุ่มแก้ว  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2   08 9834 1311
 นางสาวหงสรัชต์  ภูริสิทธิสีห์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  08 4765 8988
 นายสมโภชน์  บุญคุ้ม  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  08 1626 4327
 นายธวัชชัย  เทอดเกียรติ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3
 08 5660 8526
 นายดอกรัก  ทองเจือ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3   08 6813 9496
 นางวันเพ็ญ  กุมารสิงห์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3  08 5660 8512
 นายอนุชิต  อั้นน้อย  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3  08 1376 9335
 นายอดิศักดิ์  เจริญผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 08 5110 5037