คำแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลเมืองบึงยี่โถ ของนายรังสรรค์ นันทกาวงศ์

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ

 

     กราบเรียนประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่าน  กระผม  นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ

     ขอแถลงนโยบายการบริหารงานเทศบาลเมืองบึงยี่โถ ซึ่งนโยบายการบริหารงานยึดหลักให้มีความสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาของรัฐบาล นโยบายการพัฒนาของจังหวัด และนโยบายการพัฒนาของอำเภอ  ยุทธศาสตร์และนโยบายของผู้บริหารเทศบาลเมืองบึงยี่โถ  ให้มีความเจริญในทุก ๆ ด้านโดยการทุ่มเทความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ด้วยความเสียสละ รวมทั้งการระดมสรรพกำลังต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์เข้ามาช่วยในการพัฒนา

     เทศบาลเมืองบึงยี่โถ และได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการบริหารเทศบาลเมืองบึงยี่โถที่ต้องการให้  “เทศบาลเมืองบึงยี่โถ เป็นเมืองน่าอยู่ มีสภาพแวดล้อมที่สะอาด สวยงาม ประชาชนมีความสมานฉันท์ เอื้ออาทรต่อกัน มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถพึ่งตนเองได้ และชุมชนมีความเข้มแข็ง” โดยการบริหารงานยึดถือตามหลักธรรมาภิบาล  6  หลัก  คือ  หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความมีส่วนร่วม และหลักความคุ้มค่า

     ดังนั้น  ในฐานะที่เป็นผู้บริหารเทศบาลเมืองบึงยี่โถ จึงได้กำหนดนโยบายการพัฒนาเทศบาลเมืองบึงยี่โถ เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนชาวเทศบาลเมืองบึงยี่โถ รวม  5  ภารกิจหลัก  ดังนี้

 

1. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

1.1  ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะต่าง ๆ

1.2  จัดระบบโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับผังเมือง

1.3  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการป้องกันอุทกภัย

1.4  ปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว

1.5  ปรับปรุงและพัฒนาระบบป้องกันน้ำท่วมขัง

1.6  ปรับปรุงและพัฒนาระบบระบายน้ำ

1.7 กำหนดมาตรการทางกฎหมายเพื่อลงโทษผู้ทำลายทรัพย์สินของทางราชการโดยไม่ขัดต่อกฏหมายและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล

 

2. นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.1  ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกของประชาชน ชุมชน ในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.2  จัดตั้งเครือข่ายชุมชนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

2.3  ส่งเสริมและรณรงค์ให้ประชาชนและผู้ประกอบการได้มีส่วนรวมในการลดปัญหาน้ำเสียในเบื้องต้น

2.4  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.5  ปรับปรุงสภาพสิ่งแวดล้อม ให้มีความปลอดภัยจากมลพิษทุกด้าน

2.6   ส่งเสริมให้มีการรณรงค์ เพื่อลดและประหยัดการใช้พลังงานทุกประเภทอย่างต่อเนื่อง

2.7  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการจัดการมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล และเพียงพอต่อการขยายตัวของเมืองในอนาคต

2.8  พัฒนาและปรับปรุงระบบการบำบัดน้ำเสียรวมที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพ และจัดให้มีระบบการบำบัดน้ำเสียอย่างเพียงพอ

 

3.  นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ และส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน

3.1  ส่งเสริมและสนับสนุนการให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการลงทุนประกอบธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ

3.2  ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาอาชีพ การอนุรักษ์และสืบทอดไว้

3.3  ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในชุมชน พัฒนากระบวนการในการผลิตและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์

3.4  ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการชุมชน โดยเน้นในด้านเศรษฐกิจพอเพียง

3.5  สนับสนุนการสร้างระบบเครือข่ายในการผลิตและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์

3.6  สนับสนุนการจัดกลุ่มออมทรัพย์เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

3.7  ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ พร้อมทั้งประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ของแหล่งท่องเที่ยว เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับนักท่องเที่ยว

3.8  ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างเสริมรายได้ให้กับชุมชน

 

4.  นโยบายด้านการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน

4.1  ส่งเสริมพัฒนาการศึกษา ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายทั้งในระบบและนอกระบบ

4.2  ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการในทุกระดับและทุกกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพอนามัย

4.3  ส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง

4.4  ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลป้องกันและให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ค้าและผู้เสพยาเสพติด

4.5  สนับสนุนสถาบันครอบครัวให้เป็นสถาบันหลักในการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน

4.6  ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

4.7  ส่งเสริมพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

4.8  ส่งเสริมการสร้างหลักประกันสุขภาพทั่วหน้า แก่ประชาชนให้ครอบคลุมด้วยบริการที่มีคุณภาพ

4.9  ส่งเสริมการป้องกัน และควบคุมโรคให้มีประสิทธิภาพ

4.10  สนับสนุนและส่งเสริมการแพทย์แผนไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น

4.11  ส่งเสริมพัฒนาการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการด้านสุขาภิบาลในชุมชนและสถานประกอบการ

4.12  ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการงานของอาสาสมัครสาธารณสุข ในการเข้ามามีบทบาทในการช่วยปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข

4.13  ส่งเสริมการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากโรคเอดส์

4.14  ส่งเสริมสนับสนุนให้ความสงเคราะห์แก่ผู้ด้อยโอกาส

4.15  ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข้งของชุมชน  โดยใช้กระบวนการพัฒนาชุมชน  เพื่อให้ชุมชนสามารถบริหารการจัดการชุมชน  
และพึ่งตนเองได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

4.16  ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชน  ให้เป็นแกนนำในการพัฒนาชุมชน

4.17  ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครองในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม  
รวมทั้งลดการเกิดอุบัติเหตุ

4.18  ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในลักษณะไตรภาคี  ระหว่างภาครัฐ  ภาคธุรกิจเอกชน  และภาคประชาชน  
ในการป้องกันอาชญากรรม  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

4.19  ส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือ  และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่

 

5.  นโยบายด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

5.1  ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองให้มากขึ้น

5.2  พัฒนาและปรับปรุงการให้บริการแก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ  และลดขั้นตอนในการทำงาน เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากที่สุด

5.3  ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นให้มีความรู้ความสามารถ  โดยการจัดอบรมหรือส่งเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ

5.4  ส่งเสริมให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดี  มีประสิทธิภาพและพร้อมที่จะได้รับการตรวจสอบจากประชาชนและสังคมโดยรวม เพื่อป้องกันปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ

5.5  ปรับปรุงและพัฒนารายได้ของเทศบาล  โดยการนำระบบแผนที่ภาษีมาพัฒนาและดำเนินการจัดเก็บรายได้ต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นธรรมสามารถตรวจสอบได้

5.6  ส่งเสริมพัฒนาการบูรณาการและปฏิรูประบบงานทะเบียนราษฎร์ให้มีประสิทธิภาพ  เป็นไปอย่างถูกต้อง  สะดวก  และรวดเร็ว

5.7  ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดเวทีประชาคมในทุกระดับ  ร่วมทำ  และร่วมรับผิดชอบในกระบวนการพัฒนา

5.8  ส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล  โดยจัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์ตามชุมชน  เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

5.9  พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารให้มีประสิทธิภาพ  ถูกต้องและทันสมัยเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหาร

 

     จากนโยบายที่กล่าวมาทั้งหมด  ขอเรียนว่าจะมุ่งมั่นที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่แถลงไว้โดยใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์มาใช้ในการบริหารงาน  นโยบายดังกล่าวเป็นเพียงแนวทางในการบริหารจัดการและการพิจารณาจัดทำโครงการ   โดยยึดตามสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนเป็นหลักเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นรูปธรรมต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป ขอบคุณครับ