แผนยุทธศาสตร์

     เทศบาลเมืองบึงยี่โถ  โดยการนำของนายกรังสรรค์ นันทกาวงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ได้มีนโยบายที่จะพัฒนาตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์ รวม 5 ด้าน

     ซึ่งภายใต้วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนา เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เทศบาลเมืองบึงยี่โถ จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในแต่ละด้านที่สนับสนุนและเชื่อมโยงกัน  ดังนี้้

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

เพื่อ มุ่งเน้นการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน  สะพาน  ทางเดินเท้า  ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้า ระบบการป้องกันน้ำท่วม ปรับปรุงระบบระบายน้ำในพื้นที่ที่น้ำท่วมถึง ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม ปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว

แนวทางการพัฒนา

1.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน ทางเดินเท้า สะพาน ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้า ประปา 
1.2  ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบป้องกันน้ำท่วม และปรับปรุงระบบระบายน้ำในพื้นที่ 
1.3  พัฒนาระบบจราจร 
1.4  ปรับปรุงภูมิทัศน์

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

     เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด ล้อม  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอย ระบบการบำบัดน้ำเสีย

แนวทางการพัฒนา

2.1  สร้างจิตสำนึกให้ตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.2  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอย ระบบการบำบัดน้ำเสีย

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน

     เพื่อการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนและสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้า  ประชาสัมพันธ์พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 

แนวทางการพัฒนา

3.1  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนและสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้า
3.2  พัฒนาและส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ประเพณีท้องถิ่น แหล่งท่องเที่ยว

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน

     เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  ส่งเสริมการศึกษา การเรียนรู้ ป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ ดี ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ   ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น และมีการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ยานพาหนะและอุปกรณ์งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้แก่ราษฎรในท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนา

4.1  พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา การเรียนรู้ 
4.2  ส่งเสริมสนับสนุนกิจการกีฬาและนันทนาการ 
4.3  สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
4.4  ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4.5  ป้องกันและส่งเสริมการมีสุขภาพอนามัยที่ดี 
4.6  จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และอุปกรณ์งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
4.7  ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ราษฎร

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประสิทธิภาพการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

     เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน พัฒนาการบริหารงานและจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่งและครุภัณฑ์อื่น ๆ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจการของเทศบาลให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร ทั่วไป และการพัฒนาบุคลากร

แนวทางการพัฒนา

5.1  ส่งเสริมการพัฒนาและการบริหารงาน
5.2  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจการเทศบาลให้ประชาชนรู้ข้อมูลข่าวสารและพัฒนาบุคลากร

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลเมืองบึงยี่โถ (พ.ศ.2559-2563)

ประกาศใช้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2558

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลเมืองบึงยี่โถ (พ.ศ.2558 - 2562)

ประกาศใช้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลเมืองบึงยี่โถ (พ.ศ.2556-2560)

กองวิชาการและแผนงาน

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลตำบลบึงยี่โถ (พ.ศ.2553-2557)

กองวิชาการและแผนงาน