บริการ

การใช้โปรแกรม One Stop Service รับชำระภาษี ค่าธรรมเนียม ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ให้เรตสมาชิก

01

เทศบาลเมืองบึงยี่โถ มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือโทรคมนาคม เพื่อช่วยลดขั้นตอน เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการประชาชน "โดยโช้โปรแกรม One Stop Service" ทำงานบนระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายภายใน(LAN) ภายในองค์กร มีเครื่อง Server สำหรับจัดเก็บฐานข้อมูล และมีการสำรองฐานข้อมูลเป็นประจำ

ซึ่งโปรแกรม One Stop Service นี้ สามารถรับชำระภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆ ได้ใน 4 ส่วนงานบริการ ดังนี้

1. รับชำระภาษีท้องถิ่น
     - ภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บท.11)
     - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.12)
     - ภาษีป้าย (ภ.ป.7)

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลเมืองบึงยี่โถ

ให้เรตสมาชิก

สำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลเมืองบึงยี่โถ

เทศบาลเมืองบึงยี่โถ โดยนายรังสรรค์  นันทกาวงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ เปิดให้บริการสำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลเมืองบึงยี่โถเป็นวันแรกเมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557

อ่านเพิ่มเติม...

งานบริการน้ำเพื่อประชาชน

ให้เรตสมาชิก

งานบริการน้ำเพื่อประชาชน เทศบาลเมืองบึงยี่โถ 

- ประชาชนผู้ขอใช้บริการ ต้องอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

อ่านเพิ่มเติม...

งานบริการกำจัดรังต่อ รังแตน สัตว์มีพิษ และสัตว์เลื้อยคลาน

ให้เรตสมาชิก

 ทีมดับเพลิง เทศบาลเมืองบึงยี่โถ

กรณีกำจัดรังต่อ รังแตน

- ประชาชนผู้ขอใช้บริการ ต้องอาศัยอยู่เขตพื้นที่ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

อ่านเพิ่มเติม...

งานบริการเต็นท์เพื่อประชาชน

ให้เรตสมาชิก

 tent งานบริการเต็นท์ เทศบาลเมืองบึงยี่โถ

- ประชาชนที่ต้องการใช้บริการ จะต้องอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

อ่านเพิ่มเติม...