ประกาศสอบราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 26 พฤษภาคม 2560 74
โครงการจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 44 ที่นั่ง 11 พฤษภาคม 2560 73
โครงการจ้างออกแบบอาคาร คสล.3 ชั้น เป็นอาคารสันทนาการและฟื้นฟูผู้สูงอายุบึงยี่โถ พร้อมตกแต่งภายใน บริเวณที่ราชพัสดุคลอง4 04 พฤษภาคม 2560 82
โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซล) ขนาด ๒๐ กิโลวัตต์ บริเวณศูนย์การแพทย์และฟื้นฟู วัดเขียนเขต 11 เมษายน 2560 96
โครงการจัดทาสวนหินเพื่อสุขภาพและปรับปรุงภูมิทัศน์จานวน ๒ แห่ง 24 กุมภาพันธ์ 2560 131
โครงการปรับปรุงอาคารสานักงาน ปรับปรุง 24 กุมภาพันธ์ 2560 159
โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงาน(โซล่าเซลล์) ขนาด 20 กิโลวัตต์ 21 กุมภาพันธ์ 2560 138
โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอส จำนวน 4 สนาม 14 พฤศจิกายน 2559 241
โครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักคสล.บริเวณศูนย์เครื่องจักรกลวัดมูลจินดาราม 21 ตุลาคม 2559 134
การขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ 27 กันยายน 2559 1022