ประกาศสอบราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
โครงการจัดทาสวนหินเพื่อสุขภาพและปรับปรุงภูมิทัศน์จานวน ๒ แห่ง 24 กุมภาพันธ์ 2560 167
โครงการปรับปรุงอาคารสานักงาน ปรับปรุง 24 กุมภาพันธ์ 2560 203
โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงาน(โซล่าเซลล์) ขนาด 20 กิโลวัตต์ 21 กุมภาพันธ์ 2560 170
โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอส จำนวน 4 สนาม 14 พฤศจิกายน 2559 276
โครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักคสล.บริเวณศูนย์เครื่องจักรกลวัดมูลจินดาราม 21 ตุลาคม 2559 156
การขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ 27 กันยายน 2559 1165
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย ชนิดอัดท้าย จำนวน 1 คัน 26 กันยายน 2559 475
โครงการเทพื้น คสล.ก่อสร้างรั้ว คสล.ฯ 26 กันยายน 2559 203
โครงการจ้่าวเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานและศูนย์ต่างๆ 01 กันยายน 2559 259
โครงการจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานและศูนย์ต่างๆ 01 กันยายน 2559 223