ประกาศเทศบาล/หนังสือราชการ

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศ กอ.รมน.จังหวัดปทุมธานี เรื่อง การสำมะโนประชากรแรงงานต่างด้าว จังหวัดปทุมธานี[ณ วันที่ 11 พ.ค.60] 24 พฤษภาคม 2560 97
ประกาศเทศบาลเมืองบึงยี่โถ เรื่อง การติดตั้งป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์บริเวณถนนสาธารณะ[3 เม.ย.60] 03 เมษายน 2560 76
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ สำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลเมืองบึงยี่โถ ประจำปี 2559 04 ตุลาคม 2559 28
ประกาศ เรื่อง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [27 ก.ย.59] 27 กันยายน 2559 315
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 17 สิงหาคม 2559 5907
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 17 สิงหาคม 2559 1891
คำสั่งเทศบาลเมืองบึงยี่โถ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจเปรียบเทียบคดีตามกฎหมายว่าด้วย การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง[5 ก.ค.59] 05 กรกฎาคม 2559 15
ประกาศเทศบาลเมืองบึงยี่โถ เรื่อง การติดตั้งป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์บริเวณถนนสาธารณะ[5 ก.ค.59] 05 กรกฎาคม 2559 7
ข้อมูลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ ประจำปีงบประมาณ 2558 19 กุมภาพันธ์ 2559 358
ประกาศเทศบาลเมืองบึงยี่โถ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบึงยี่โถ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 30 ธันวาคม 2558 243