ประกาศเทศบาล/หนังสือราชการ

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศ กอ.รมน.จังหวัดปทุมธานี เรื่อง การสำมะโนประชากรแรงงานต่างด้าว จังหวัดปทุมธานี[ณ วันที่ 11 พ.ค.60] 24 พฤษภาคม 2560 168
ประกาศเทศบาลเมืองบึงยี่โถ เรื่อง การติดตั้งป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์บริเวณถนนสาธารณะ[3 เม.ย.60] 03 เมษายน 2560 108
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ สำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลเมืองบึงยี่โถ ประจำปี 2559 04 ตุลาคม 2559 103
ประกาศ เรื่อง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [27 ก.ย.59] 27 กันยายน 2559 364
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 17 สิงหาคม 2559 7218
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 17 สิงหาคม 2559 2090
คำสั่งเทศบาลเมืองบึงยี่โถ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจเปรียบเทียบคดีตามกฎหมายว่าด้วย การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง[5 ก.ค.59] 05 กรกฎาคม 2559 28
ประกาศเทศบาลเมืองบึงยี่โถ เรื่อง การติดตั้งป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์บริเวณถนนสาธารณะ[5 ก.ค.59] 05 กรกฎาคม 2559 18
ข้อมูลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ ประจำปีงบประมาณ 2558 19 กุมภาพันธ์ 2559 377
ประกาศเทศบาลเมืองบึงยี่โถ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบึงยี่โถ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 30 ธันวาคม 2558 276