ประกาศเทศบาล/หนังสือราชการ

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
รายงานสรุปแบบประเมินความคิดเห็น/ความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการเทศบาลเมืองบึงยี่โถพบประชาชน ครั้งที่ 1/2559[5 ธ.ค.58] 08 ธันวาคม 2558 9
[กรมส่งเสริมฯ] กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 08 ตุลาคม 2558 419
ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 28 กันยายน 2558 607
ประกาศเทศบาลเมืองบึงยี่โถ เรื่อง คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน 28 กรกฎาคม 2558 611
[ประกาศ] เรื่อง ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2559 - 2563) 30 มิถุนายน 2558 770
[ประกาศ] เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) 30 มิถุนายน 2558 421
[ประกาศ] เรื่อง ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา(พ.ศ.2558 - 2562) 30 มิถุนายน 2557 251
[ประกาศ] เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558 - 2560) 30 มิถุนายน 2557 240