รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ สำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลเมืองบึงยี่โถ ประจำปี 2559

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

ช่วงเดือนตุลาคม 2558 - มกราคม 2559 มีผู้มารับบริการกรอกแบบสอบถาม จำนวน 50 ราย ผลการประเมินความพึงพอใจ อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 96.0

ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2559 - พฤษภาคม 2559 มีผู้มารับบริการกรอกแบบสอบถาม จำนวน 40 ราย ผลการประเมินความพึงพอใจ อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 90.0ช่วงเดือนมิถุนายน 2559 - กันยายน 2559 มีผู้มารับบริการกรอกแบบสอบถาม จำนวน 50 ราย ผลการประเมินความพึงพอใจ อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 92.0