ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2558

   

   รังสรรค์  นันทกาวงศ์

(นายรังสรรค์  นันทกาวงศ์)

นายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ