[กรมส่งเสริมฯ] กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

หนังสือ มท 0891.3/ว5946 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2558