ข้อมูลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ ประจำปีงบประมาณ 2558

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

โดย กองวิชาการและแผนงาน