รายงานการประเมินประสิทธิภาพ LPA

รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(Local Performance Assessment: LPA) เทศบาลเมืองบึงยี่โถ ประจำปี 2559

ให้เรตสมาชิก

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(Local Performance Assessment: LPA) ประจำปี 2559 (ประกาศ ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2559)

เทศบาลเมืองบึงยี่โถ
1. ด้านการบริหารจัดการ   ได้คะแนน 150/170
2. ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา   ได้คะแนน 145/180
3. ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง   ได้คะแนน 124/170
4. ด้านการบริการสาธารณะ   ได้คะแนน 272/305

อ่านเพิ่มเติม...

รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(Local Performance Assessment: LPA) เทศบาลเมืองบึงยี่โถ ประจำปี 2558

ให้เรตสมาชิก

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(Local Performance Assessment: LPA) ประจำปี 2558 (ประกาศ ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2558)

เทศบาลเมืองบึงยี่โถ
ข้อที่ 1. ได้คะแนน 29/45
ข้อที่ 2. ได้คะแนน 29/35
ข้อที่ 3. ได้คะแนน 24/30
ข้อที่ 4. ได้คะแนน 15/15
ข้อที่ 5. ได้คะแนน 5/10
ข้อที่ 6. ได้คะแนน 20/20
ข้อที่ 7. ได้คะแนน 6/10

อ่านเพิ่มเติม...