ข้อมูลเทศบาลเมืองบึงยี่โถ

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

 อาคารสำนักเทศบาลเมืองบึงยี่โถ

ประวัติความเป็นมา

     เทศบาลเมืองบึงยี่โถ ได้รับการยกฐานะมาจาก "อบต.บึงยี่โถ" (ก่อตั้งเมื่อ 2 มีนาคม 2538) และจาก "เทศบาลตำบลบึงยี่โถ" (ยกฐานะจาก อบต.บึงยี่โถ เมื่อ 1 สิงหาคม 2550) มาเป็น "เทศบาลเมืองบึงยี่โถ" เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2554 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เป็นเทศบาลเมืองบึงยี่โถ ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน 2554 โดยมีนายชูชาติ หาญสวัสดิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ลงนาม ปรากฏในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 129 ตอนพิเศษ 13 ง หน้า 44 ลงวันที่ 11 มกราคม 2555

     สาเหตุที่มีการยกฐานะเป็น "เทศบาลเมืองบึงยี่โถ" สืบเนื่องจากในปัจจุบัน(ปี พ.ศ.2554) เขตพื้นที่ตำบลบึงยี่โถมีความเจริญเติบโตและมีการพัฒนาในหลาย ๆ ด้านอย่างรวดเร็ว เช่น การพาณิชกรรม การท่องเที่ยว การศึกษา การอุตสาหกรรม การกีฬา การคมนาคมขนส่ง และสภาพสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่การเป็นสังคมเมืองมากขึ้น วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในตำบลบึงยี่โถมีการปรับตัวให้สอดคล้องกับความเป็นสังคมเมือง เทศบาลเมืองบึงยี่โถในฐานะที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีภารกิจหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะ ดูแลคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชนตำบลบึงยี่โถให้มีความอยู่ดีกินดี มีคุณภาพกายและคุณภาพใจที่ดี จึงมีความจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงฐานะขององค์กรให้ใหญ่ขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนเปลงของสภาพสังคม และเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นไปอย่างทั่วถึง ครอบคลุม รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ที่ตั้ง

     เลขที่ 1 หมู่ที่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก คลอง 3 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์  12130

ตราสัญลักษณ์เทศบาลเมืองบึงยี่โถ

 ตราเทศบาลเมืองบึงยี่โถ

ความหมาย

1. รวงข้าวสีเขียว(ทางซ้ายมือ) หมายถึง อาชีพดั้งเดิมของประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบึงยี่โถ

2. ต้นยี่โถสีเขียว(ทางขวามือ) หมายถึง ไม้พุ่มขนาดกลาง มีใบแคบเรียวแหลม เนื้อใบค่อนข้างหนาและแข็งเป็นสีขาว ออกดอกเป็นช่อแน่นตามปลาย ดอกยี่โถ มีกลีบดอก 5 กลีบ ต้นยี่โถจะออกดอกตลอดทั้งปี มีสีแดง ชมพู และขาว เป็นไม้ประดับกลางแจ้ง 

     ซึ่งในอดีตมีมากในเขตพื้นที่ตำบลบึงยี่โถเนื่องจากมีพื้นที่ลุ่ม สันนิษฐานว่าเป็นที่มาของชื่อ "ตำบลบึงยี่โถ" ปัจจุบันเทศบาลเมืองบึงยี่โถได้ปลูกต้นยี่โถไว้ที่หน้าสำนักงานเทศบาล ริมถนนรังสิต - นครนายก และริมคลองรังสิตประยูรศักดิ์ ตลอดพื้นที่ คลอง 3 - คลอง 5

3. ดอกบัวตูมสีชมพู 4 ดอก หมายถึง จำนวนหมู่บ้านในเขตตำบลบึงยี่โถ หมู่ 1 ถึง หมู่ 4 ซึ่งดอกบัวเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดปทุมธานี

4. ลายไทยสีเหลือง 2 ลาย หมายถึง วัดเขียนเขต(พระอารามหลวง) และวัดมูลจินดาราม ซึ่งเป็นวัดที่อยู่ในเขตตำบลบึงยี่โถ

 

 

เพลงมาร์ชเทศบาลเมืองบึงยี่โถ

 

    

 

สภาพทั่วไป

     เทศบาลเมืองบึงยี่โถ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา อยู่ภาคกลางของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 20 กิโลเมตร และห่างจากที่ว่าการอำเภอธัญบุรี ประมาณ 6 กิโลเมตร

    

เนื้อที่และอาณาเขตติดต่อ

     เทศบาลเมืองบึงยี่โถ มีเนื้อที่ทั้งหมด 15.393 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 9,892 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบึงยี่โถทั้งตำบล มีอาณาเขตติดทั้ง 4 ทิศ ดังนี้

     ทิศเหนือ        ติดกับ   ต.คลองสาม และ ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี (เขต อบต.คลองสาม และ อบต.คลองสี่)
     ทิศใต้           ติดกับ   ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี (เขตเทศบาลเมืองลาดสวาย)
     ทิศตะวันออก   ติดกับ   ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี (เขตเทศบาลตำบลธัญบุรี)
     ทิศตะวันตก     ติดกับ   ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี (เขตเทศบาลนครรังสิต)

ลักษณะภูมิประเทศ

     สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม มีคลองรังสิตประยูรศักดิ์ไหลผ่านกลางพื้นที่เป็นเส้นแบ่งเขตการปกครองในพื้นที่ โดยมีหมู่ที่ 2 และ 4 อยู่ทางฝั่งทิศเหนือของคลองฯ และหมู่ที่ 1 และ 3 อยู่ทางฝั่งทิศใต้ของคลองฯ

จำนวนหมู่บ้าน

     เขตเทศบาลเมืองบึงยี่โถ มี 4 หมู่ คือ หมู่ที่ 1 ถึง หมู่ที่ 4 มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ดังนี้

     ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1      นางมาลี  วัฒนเสรีเวช         โทร. 080-4480853
          ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน    นายศรุต  ศรีศักดา
          ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน    นางชนกานต์  พัทธยากร

     ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 / กำนัน      นางนวล  วงษ์มณี    โทร. 094-7744674
          ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน    นางธัญรลักษณ์  สหัชลักษมี
          ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน    นายเชาวลิตร  ทองเพชร

     ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3      นางวันเพ็ญ  เฮงสุวรรณ        โทร. 089-0509263
          ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน    นางพรวรินทร์  กีระนันทน์
          ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน    นางสาวประภาพร  ธรรมสิน

     ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4      นายวิวัฒน์  ยิ้มแย้ม           โทร. 086-7810444
          ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน    นางนงนุช  แก้วโกมุท
          ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน    นางสมศรี  อยู่ในวงศ์

การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบึงยี่โถ

     เทศบาลเมืองบึงยี่โถ มีการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ออกเป็น 3 เขต ดังนี้

     เขตเลือกตั้งที่ 1 ได้แก่ พื้นที่หมู่ที่ 1 ทั้งหมู่

     เขตเลือกตั้งที่ 2 ได้แก่ พื้นที่หมู่ที่ 2 ทั้งหมู่ และพื้นที่หมู่ที่ 4 ตั้งแต่คลองย่อยที่ 4 ไปจนถึงหมู่บ้านแพรมาพร(ครึ่งหมู่บ้านางด้านหน้า)

     เขตเลือกตั้งที่ 3 ได้แก่ พื้นที่หมู่ที่ 4 ตั้งแต่หมู่บ้านแพรมาพร(ครึ่งหมู่บ้านด้านหลัง) ไปจนถึงคลองย่อยที่ 5 และพื้นที่หมู่ที่ 3 ทั้งหมู่

     การแบ่งเขตเลือกตั้งฯ เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดปทุมธานี ปรากฏในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 129 ตอนที่ 8 ก หน้า 62 ลงวันที่ 19 มกราคม 2555

แผนที่แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบึงยี่โถ

สภาพทางเศรษฐกิจ

     ประชากรในเขตเทศบาลเมืองบึงยี่โถ ประกอบอาชีพค้าขาย รับจ้าง เกษตรกรรม พนักงานเอกชน รับราชการ และอาชีพอื่น ๆ

ด้านการอุตสาหกรรม

     เทศบาลเมืองบึงยี่โถ อยู่ในเขตปริมณฑลใกล้กรุงเทพมหานคร มีการคมนาคมที่สะดวก ทำให้มีการลงทุนทางด้านอุตสาหกรรมค่อนข้างสูง ทำให้ที่ดินในพื้นที่มีราคาสูง ส่งผลให้ประชากรส่วนใหญ่เปลี่ยนแปลงจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมหันมาประกอบอาชีพด้านอุตสาหกรรมมากขึ้น โรงงานขนาดใหญ่ในพื้นที่ เช่น บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด บริษัท ไลท์ออนอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด บริษัท ซูซูกิ จำกัด เป็นต้น

ศาสนสถาน

     ในเขตเทศบาลเมืองบึงยี่โถ มีศาสนสถานอยู่ 2 แห่ง คือ

     1. วัดเขียนเขต(พระอารามหลวง) ตั้งอยู่ริมถนนรังสิต-นครนายก คลอง 3 หมู่ที่ 2 ต.บึงยี่โถ ติดกับสนามฟุตบอลลีโอสเตเดียมของสโมสรฟุตบอลบางกอกกล๊าส

     2. วัดมูลจินดาราม ตั้งอยู่ฝั่งทิศใต้ของคลองรังสิตประยูรศักดิ์ บริเวณคลองซอยย่อยที่ 5 ถนนรังสิต-นครนายก หมู่ที่ 3 ต.บึงยี่โถ

แหล่งท่องเที่ยว

     1. สวนสนุกดรีมเวิลด์ คลอง 3
     2. วัดมูลจินดาราม คลอง 5
     3. วัดเขียนเขต(พระอารามหลวง)
     4. สวนทวดจีบ คลอง 4

สโมสรฟุตบอล/วอลเล่ย์บอลในพื้นที่

     1. สโมสรฟุตบอลบางกอกกล๊าส (ฺBangkok Glass FC.)
     2. สโมสรวอลเลย์บอลบางกอกกล๊าส (ฺBangkok Glass VC.)
     3. สโมสรฟุตบอลนอร์ทกรุงเทพ (ทีมมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ)

ด้านการศึกษา

     ในเขตเทศบาลเมืองบึงยี่โถ มีโรงเรียนระดับประถมศึกษา ถึงระดับมัธยมศึกษา จำนวน 4 แห่ง คือ

          1. โรงเรียนวัดเขียนเขต สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลบึงยี่โถ โทร.02-5331119, 02-5331239
          2. โรงเรียนวัดมูลจินดาราม สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลบึงยี่โถ โทร.02-5771203
          3. โรงเรียนโชคชัยรังสิต (โรงเรียนเอกชน) ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลบึงยี่โถ โทร.02-5497658
          4. โรงเรียนนานาชาติ SIIS International School ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลบึงยี่โถ โทร.02-9916628 - 9

     มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองบึงยี่โถ จำนวน 4 แห่ง คือ

          1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดมูลจินดาราม (ศูนย์ 1) โทร. 02-9041575
          2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดเขียนเขต (ศูนย์ 2) โทร. 02-5331443
          3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่บ้านฟ้ารังสิต (ศูนย์ 3) โทร. 02-5773036
          4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่บ้านอยู่เจริญ (ศูนย์ 4) โทร. 02-1522370

     มีโรงเรียนอนุบาลเทศบาลบึงยี่โถ สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองบึงยี่โถ จำนวน 3 แห่ง คือ

          1. โรงเรียนอนุบาลเทศบาลบึงยี่โถ 1 หมู่บ้านฟ้ารังสิต   โทร. 02-5775989
          2. โรงเรียนอนุบาลเทศบาลบึงยี่โถ 2 วัดมูลจินดาราม   โทร. 02-5770454         
          3. โรงเรียนอนุบาลเทศบาลบึงยี่โถ 3 วัดเขียนเขต   โทร. 02-5331443

     มีมหาวิทยาลัยเอกชน 1 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลบึงยี่โถ

ด้านสาธารณสุข

     เทศบาลเมืองบึงยี่โถ มีศูนย์การแพทย์และฟื้นฟู ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 แห่ง คือ

     1. ศูนย์การแพทย์และฟื้นฟู บึงยี่โถ(วัดเขียนเขต) โทร.02-9908736
     2. ศูนย์การแพทย์และฟื้นฟู บึงยี่โถ(วัดมูลจินดาราม) โทร.02-5773171 - 2

ด้านสวัสดิการผู้สูงอายุ

     เทศบาลเมืองบึงยี่โถ มี "ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ" จำนวน 3 แห่ง คือ

     1. ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุบ้านฟ้ารังสิต   โทร.02-5776605 
     2. ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหมู่บ้านปิยวรารมย์   โทร.02-1502353   
     3. ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหมู่บ้านสถาพร   โทร.02-5499323 

การคมนาคมในพื้นที่

     เทศบาลเมืองบึงยี่โถ อยู่ในเขตปริมณฑลการสัญจรไปมาสะดวก มีถนนสายหลักผ่านใจกลางพื้นที่ คือ ถนนรังสิต-นครนายก (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 305) ซึ่งแยกจากถนนพหลโยธิน บริเวณห้างฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ผ่านพื้นที่ตำบลบึงยี่โถ และอำเภอธัญบุรี ไปอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก และจังหวัดปราจีนบุรี

     และมีถนนกาญจนาภิเษกตะวันออก(มอเตอร์เวย์) ตัดผ่านพื้นที่ตำบลบึงยี่โถ หมู่ 3 และหมู่ 4 มีทางแยกตัดกับถนนรังสิต-นครนายก บริเวณวัดมูลจินดาราม คลอง 5

     รถประจำทางสาธารณะที่วิ่งผ่าน

     1. สาย ปอ.538 อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ - ดอนเมือง - รังสิต - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(คลอง 6)
     2. สาย 381 ท่ารถตลอดรังสิต - คลอง 16
     3. สาย 1156 ท่ารถบ้านนา(ตรงข้ามเมเจอร์รังสิต) - ทัณฑสถานหนุ่มกลาง - หมู่บ้านมณีรมย์
     4. รถสองแถวเล็ก(คันสีเขียว) ตลาดรังสิต - คลอง 6
     5. รถตู้ สายอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ - ราชมงคล คลอง 6, สายท่ารถบ้านนา - ราชมงคล คลอง 6, สายรังสิต - คลอง 8 - คลอง 16
     6. รถ บขส. สายกรุงเทพฯ - ร.ร.นายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ - ปราจีนบุรี