วัดมูลจินดาราม

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
 
 
 
ประวัติวัดมูลจินดาราม    ตำบลบึงยี่โถ   อำเภอธัญบุรี   จังหวัดปทุมธานี                                                                                                                                    
    วัดมูลจินดาราม หรือที่ประชานชนทั่วไปเรียกว่า วัดคลองห้า   ตั้งอยู่เลขที่ ๙๘ ริมฝั่งคลองรังสิตประยูรศักดิ์  หมู่ ๓  ตำบลบึงยี่โถ   อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่ ๗๙ ไร่ ๖๕ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๒๒๖
เบอร์โทรศัพท์ 02-9047888,  086-6445765
 
 
 
ประวัติโดยย่อ

     วัดมูลจินดาราม ประชาชนทั่วไปนิยมเรียก "วัดคลองห้า" ตามนามท้องถิ่นที่ตั้งวัด  สร้างเมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2439 ร.ศ.115 โดยพระปฏิบัติราชประสงค์ (ชื่อเดิมคือนายมูลเลอร์ ชาวออสเตรเลีย) มีภรรยาชื่อจีน ทำงานอยู่ที่บริษัทบีกริม เป็นผู้ควบคุมการบริหารงานของบริษัท ขุดคลองแลคูนาสยาม ร่วมกับ ม.ร.ว.สุวพันธ์ สนิทวงศ์ ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการขุดคลองรังสิตประยูรศักดิ์ในสมัยรัชกาลที่ 5  

     พระปฏิบัติราชประสงค์ได้สร้างวัดมูลจินดารามขึ้นด้วยเห็นว่า ชุมชนที่เกิดขึ้นในบริเวณนี้ยังไม่มีวัดสำหรับเป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติธรรม โดยวัดมูลจินดารามได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2442  มีพระอธิการปลั่ง อุตฺตโม เป็นเจ้าอาวาสองค์แรก

     ต่อมาเมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2445 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้เสด็จพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช(รัชกาลที่ 6) และพระบรมวงศานุวงศ์ ในพิธีทรงเปิดเมืองธัญญบูรี เมื่อเสด็จกลับจากทรงประกอบพิธีดังกล่าวแล้ว ในตอนบ่ายได้ทรงเสด็จมายังวัดมูลจินดาราม จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินประทับในพระอุโบสถของวัด มีพระสงฆ์ราชาคณะฐานานุกรม ทำสังฆกรรมผูกพัทธสีมา และเสด็จพระราชดำเนินตัดลูกนิมิตด้วยพระองค์เอง และได้พระราชทานนามวัดว่า "วัดมูลจินดาราม" เพื่อให้สอดคล้องกับผู้สร้างวัด คือนายมูลเลอร์(พระปฏิบัติราชประสงค์) และนางจีน ผู้เป็นภรรยา

 
ประวัติเดิม  
                เมื่อวันที่   ๑๘   มีนาคม   พ.ศ.  ๒๔๓๙  ร.ศ.  ๑๑๕  ค.ศ.  ๑๘๙๖  จ.ศ.  ๑๒๕๘   ตรงกับวันพฤหัสบดี  แรม  ๑  ค่ำ  เดือน  ๔ พระปฏิบัติราชประสงค์(เป็นชาวฝรั่ง ชาติออสเตรเลียชื่อมูลเล่อร์)  กับนางจีน  ซึ่งเป็นภรรยา  ขออนุญาตสร้างพระอาราม  เพื่อเป็นที่พำนักอาศัยของพระภิกษุสามเณร  และได้รับอนุญาตให้สร้างวัดได้เมื่อวันที่  ๑๙  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๔๓๙  ร.ศ.  ๑๑๕  ค.ศ.  ๑๘๙๖  จ.ศ.  ๑๒๕๘  ตรงกับวันศุกร์ แรม ๒ ค่ำ เดือน ๔

              ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่  ๑๐  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๔๔๒  ร.ศ.  ๑๑๘  ค.ศ.  ๑๘๙๙  จ.ศ.  ๑๒๖๑  ตรงกับวันจันทร์  ขึ้น  ๓  ค่ำ  เดือน ๘  (หลัง)  ในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า-เจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่  ๕  โดยกว้าง  ๗  วา  โดยยาว  ๑๑  วา
              อนึ่งค่าก่อสร้างวัดมูลจินดารามในครั้งนั้น สิ้นเงินค่าก่อสร้างเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  ๒๔,๘๔๐  บาท  (สองหมื่นสี่พันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)   และยังได้ก่อสร้างเพิ่มเติมอีก  โดยมีพระครูธัญญเขตเขมากร  หลวงปู่ช้าง  อดีตเจ้าคณะจังหวัดธัญบุรี  วัดเขียนเขต  เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างสถานที่ต่างๆ  ตั้งแต่  พ.ศ.  ๒๔๔๐  ถึง  พ.ศ.  ๒๔๔๘  รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  ๕,๖๔๐  บาท  (ห้าพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน)  รวมค่าก่อสร้างวัดมูลจินดารามเป็นเงินทั้งสิ้น  ๓๐,๔๘๐  บาท (สามหมื่นสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
            ครั้งต่อมาเมื่อวันที่  ๒  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๔๔๕  ร.ศ.  ๑๒๑  ค.ศ.  ๑๙๐๒  จ.ศ.  ๑๒๖๔  พระปฏิบัติราชประสงค์   ได้ทำหนังสือขอถวายเป็นพระอารามหลวง  เมื่อเวลาที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า-เจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่  ๕  จะเสด็จพระราชดำเนินเปิดเมืองธัญบุรี พระองค์ทรงมีพระดำรัสรับสั่งว่า“การที่จะถวายและรับเป็นวัดหลวงนั้นเป็นการที่เกี่ยวข้องกับการบำรุง เช่น ให้นิตยภัต และกฐินเป็นต้น  วัดหลวงมีมากแล้ว  รัฐบาลไม่อยากจะให้รับ”
            ครั้งต่อมาเมื่อวันที่  ๑๓  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๔๔๕  ร.ศ.  ๑๒๑  ค.ศ.  ๑๙๐๒  จ.ศ.  ๑๒๖๔  ตรงกับวันศุกร์แรม  ๑  ค่ำ  เดือน  ๔  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่  ๕  ได้เสด็จพระราชดำเนินเปิดเมืองธัญบุรี  โดยแต่งเครื่องแบบทหารเต็มยศ  พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฏราชกุมาร  รัชกาลที่  ๖  และพระบรมวงศานุวงศ์  เสด็จโดยรถพระที่นั่งจากพระราชวังสวนดุสิต  ถึงสถานีรถไฟสามเสน  เสด็จประทับรถพระที่นั่งโดยมีรถไฟใช้ฝีจักรจูงรถพระที่นั่งออกจากสถานีรถไฟ สามเสนเวลาหนึ่งโมงเช้า  ถึงสถานีรถไฟคลองรังสิต  เวลาสองโมงเช้า  ณ  ที่นั้นมีข้าราชการ  พ่อค้าประชาชน  ทั้งเมืองปทุมธานี  เมืองธัญบุรี  และจังหวัดใกล้เคียง  อาทิเช่น  เมืองนครนายก  เมืองปราจีนบุรี  พระนครศรีอยุธยา  และกรุงเทพ  มารอคอยต้อนรับเสด็จมากมาย
            พันโทพระฤทธิจักรกำจร  ผู้ว่าราชการเมืองธัญบุรี  ได้นำดอกไม้ธูปเทียน  และเครื่องสักการบูชาทูลเกล้าถวาย  อัญเชิญเสด็จเข้าสู่เมืองธัญบุรี  โดยเรือพระที่นั่งชื่อ  “สมจิตหวัง”  โดยมีเรือกลไฟลากจูงถึงเมืองธัญบุรี  เมื่อเวลาสี่โมงเช้า  เมื่อเรือพระที่นั่งเทียบท่าเมืองธัญบุรีแล้วพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว  เสด็จขึ้นจากเรือพระที่นั่ง  พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินไปยังที่ประทับ      ณ  ห้องเจริญพระพุทธมนต์  ทรงจุดธูป  เทียน  บูชาพระรัตนตรัย และทรงศีล  พอได้เวลาห้าโมงเช้าได้   พระฤกษ์แล้ว  ทรงประกอบพิธีทรงชักเชือกเปิดแพรคลุมป้ายชื่อเมืองพระสงฆ์เจริญชัยมงคล คาถา        ทหารกองเกียรติยศบรรเลงเพลงมหาฤกษ์มหาชัย  ชักธงประจำเมืองขึ้นสู่ยอดเสา  เสร็จจากพรราชพิธีเปิดเมืองธัญบุรีแล้ว  เวลาบ่ายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จกลับได้มาหยุดเรือพระ ที่นั่งที่หน้าสะพานฉนวนหน้าวัด  พระปฏิบัติราชประสงค์ได้ลงมารับเสด็จ  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเข้าไปประทับภายใน อุโบสถ  พระปฏิบัติราชประสงค์อ่านกราบถวายบังคมทูลที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณได้ทรง พระราชทานวิสุงคามสีมา  พระราชาคณะ  ฐานานุกรม  เปรียญ  เจ้าอธิการ  อันดับ  คณะรามัญ  ได้กระทำสังฆกรรม  ผูกพัทธสีมา  พระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกุศสปิดทองลูกนิมิต  และเป็นองค์ประธานประกอบพิธีตัดลูกนิมิตด้วยฝีพระหัตถ์ของพระองค์เอง  ซึ่งในสมัยนั้นพระเจ้าอยู่หัวจะทรงประกอบพิธีเกี่ยวกับเรื่องวัดก็เฉพาะพระ อารามหลวงเท่านั้น
            สำหรับนามวัดนั้น  พระปฏิบัติราชประสงค์  ได้กราบทูลขอพระราชทานนามวัดต่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระองค์ก็ได้พระราชทานนามวัดว่า  “วัดมูลจินดาราม”  โดยมีพระประสงค์ให้สอดคล้องกับท่านผู้มีจิตศรัทธาสร้างวัด  คือ นายมูลเลอร์ (พระปฏิบัติราชประสงค์) และนางจีน  ตั้งแต่นั้นมา
            อนึ่งก่อนที่พระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินกลับ  ได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน  ๔๐๐  บาท (สี่ร้อยบาท) เพื่อช่วยในการก่อสร้างและปฏิสังขรณ์วัดอีกด้วย
            ในปี  พ.ศ.  ๒๕๑๙  สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ  สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปรินายก(วาสน์   วาสนมหาเถระ)  วัดราชบพิธ ฯ  ได้เสด็จเป็นองค์ประธานวางศิลาฤกษ์ศาลาการเปรียญหลังใหม่
             ในปี  พ.ศ.  ๒๕๒๒  สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปรินายก วัดบวรนิเวศวิหาร  ในสมัยที่พระองค์ทรงดำรงตำแหน่งเป็นสมเด็จพระญาณสังวร  ได้เสด็จเป็นองค์ประธานยกช่อฟ้าศาลาการเปรียญ  และทรงเป็นองค์ประธานเททองหล่อพระประธานประจำศาลาการเปรียญ
            ในปี  พ.ศ.  ๒๕๒๗  พระเจ้าวรวงส์เธอ  พระองค์เจ้าโสมสวลี  พระวรชายา  ในพลโทสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช  สยามกุฏราชกุมาร  ได้เสด็จเป็นองค์ประธานยกช่อฟ้าศาลาการเปรียญ  และได้มีพระเมตตาปล่อยพันธ์ปลาหน้าวัดมูลจินดารามอีกด้วย
            ในปี  พ.ศ.  ๒๕๓๒  ตรงกับวันที่  ๘  กันยายน  ๒๕๓๒  ม.ล. รสริน  ชยางกูร  พร้อมด้วยพระญาติ  และคณะได้นำพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่  ๕  มามอบถวายไว้ให้กับวัดมูลจินดาราม  ทั้งนี้เพื่อให้พสกนิกรได้สักการะกราบไหว้บูชาระลึกถึงคุณธรรมและความดีที่พระองค์ทรงมีต่อประเทศชาติบ้านเมือง 
  
     
รายนามเจ้าอาวาสตั้งแต่สร้างวัดจนถึงปัจจุบัน                                                               
   รูปที่  ๑  พระครูยิ้ม
   รูปที่  ๒  พระอาจารย์เรียง
   รูปที่  ๓  พระอาจารย์บม
   รูปที่  ๔  พระครูแข
   รูปที่  ๕  พระอธิการเลื่อน
   รูปที่  ๖  พระครูธัญเขตคณารักษ์ (วิเชียร ธญญทินโน) ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดมูลจินดาราม ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๐๙ จนถึงปัจุบัน สมณศักดิ์ที่ พระเทพวุฒาจารย์ และสมัยนั้นยังดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี อีกด้วย

   รูปปัจจบุัน  พระครูวิธานวรานุกิจ (พ.ศ.2555 - ปัจจุบัน)                  

 
มีรองเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาสรวม ๕ รูป                                                                                   
๑.  พระครูโอภาสธัญกิจ           เป็นรองเจ้าอาวาส              
๒.  พระบุญธรรม  ธมฺมปาโล    เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส          
๓. พระสมพงศ์     สุทฺธิวํโส       เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส        
๔. พระสิงห์        กิตฺติวุฑฺโฒ     เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส            
๕. พระมหายุพิน    สุวโจ          เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส       
มีพระภิกษุ-สามเณรจำพรรษา  ในปี พ.ศ. ๒๕๓๒  จำนวน  ๑๐๕  รูป                                       
 
ปัจจุบันวัดมูลจินดารามมีคณะสงฆ์บริหาร ดังต่อไปนี้                                     
๑. พระครูวิธานวรานุกิจ                       เจ้าอาวาสวัดมูลจินดาราม                                
๒.พระมหาบุญใหล      ญาณวีโร          ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมูลจินดาราม         
๓.พระครูวินัยธรสุธินันท์   กนฺตวีโร        ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมูลจินดาราม          
๔.พระมหาประเสริฐ        สีลเสฏฺโฐ       ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมูลจินดาราม   
มีพระภิกษุ-สามเณรจำพรรษา  ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน  30  กว่ารูป         
 
ความศรัทธาของวัด                                                                     
         พุทธศาสนิกชนมีจิตศรัทธาเลื่อมใสและเคารพนับถืออดีตเจ้าอาวาสพระเทพวุฒาจารย์  มีผู้คนมาร่วมทำบุญที่วัดมูลจินดารามนี้เป็นประจำประมาณ  ๕๐๐ – ๘๐๐  คน   กับทั้งมีกิจกรรมเกี่ยวกับทางพระพุทธศาสนาด้วยดีตลอดมา                                                            
สุภาษิตประจำวัด                                                                                                   
          รัก วัดเหมือนบ้าน                                                                                                                                    
          รัก งานเหมือนชีวิต                                                                                                                                  
          รัก ลูกศิษย์เหมือนลูกหลาน                                                                                                            
          รัก ชาวบ้านเหมือนญาติพี่น้อง                
 
ปรัชญา                                     
         สิ่งที่คิดไว้ ไม่มีไม่เป็น   สิ่งที่มีที่เป็นไม่ได้คิดไว้                            
 
ปณิธาน                                                                                                                
          ของ (พระเทพวุฒาจารย์)   อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี และอดีตเจ้อาวาสวัดมูลจินดารามปรารภอยากสร้างสังเวชนียสถาน  ๔  แห่ง จำลองไว้ที่ด้านหลังพระยืน
      ๑.ลุมพินีวัน: สถานที่ประสูติ
      ๒.
พุทธคยา: สถานที่ตรัสรู้
      ๓.
สารนาถ: สถานที่แสดงปฐมเทศนา
      ๔.
กุสินารา: สถานที่ปรินิพพาน
สังเวชนียสถาน ๔ แห่งนี้ ท่านว่าเป็นสถานที่ควรไปเคารพสักการะ ควรไปแสวงบุญ เพื่อให้เกิดความสังเวชและเกิดพุทธานุสติ อันจักนำมาซึ่งบุญกุศล และความปลาบปลื้มแช่มชื่นใจ
 
 
วิสัยทัศน์                                                                                                      
          วัดมูลจินดาราม อยากให้วัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวประจำจังหวัดปทุมธานี เพื่อที่พ่อค้าประชาชนจะได้มีอาชีพเสริมในด้านค้าขายต่อไป                                                                        
 
พันธกิจ                                                                                     
          วัดมูลจินดาราม จัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นประจำทุกปี อาทิ  วันมาฆบูชา   วันวิสาขบูชา   วันอาสาฬหบูชา   วันอัฏฐมีบูชา   และ วันที่ ๕  ธันวาคม วันที่ ๑๒  สิงหาคม ของทุก ๆ ปี จัดบวชชีพราหมณ์ เพื่อถวายเป็นราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตลอดมาอีกด้วย  
 
การจัดองค์การบริหาร                                                                                      
         วัดมูลจินดาราม  พระครูวิธานวรานุกิจ  เจ้าอาวาสวัดมูลจินดาราม เป็นผู้บริหารคณะสงฆ์
พระมหาประเสริฐ  สีลเสฏฺโฐ     ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมูลจินดาราม   ฝ่ายบัญชีการเงิน    
คุณทรงวุฒิ   บุญเสริม    ไวยาวัจกรวัด    ฝ่ายการเงินเบิก – จ่าย       
 
สภาพปัจจุบันของวัดมูลจินดาราม  
-                   ฐานะวัดมูลจินดาราม เป็นวัดราษฎร์    บริเวณวัดมูลจินดาราม มีเนื้อที่   ๗๕  ไร่  ๒  งาน  ที่ธรณีสงฆ์มีประชาชนพักอาศัยอยู่ประมาณ ๕๐ ครัวเรือน
 

 
 
      ๑. อุโบสถ  ๑  หลัง


อุโบสถหลังนี้ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา   เมื่อวันที่   ๑๐  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๔๔๒   เขตวิสุงคามสีมา กว้าง  ๑๔  เมตร  ยาว ๒๒  เมตร   ในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๑ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระปรมาภิไธยย่อ  จ.ป.ร. ประดิษฐานบนหน้าบันอุโบสถ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ ๕  พระองค์เสด็จบำเพ็ญพระราชกุศลปิดทองลูกนิมิต กับทั้งเป็นประธานตัดลูกนิมิตด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เอง ซึ่งในสมัยนั้นพระเจ้าอยู่หัวจะไปทรงจัดทำเกี่ยวกับวัดก็เฉพาะอารามหลวงเท่านั้น พ.ศ. ๒๕๓๑ ได้พระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดช รัชกาลปัจจุบัน พระพุทธรูปพระประทานประจำอุโบสถว่า พระพุทธวิโสธนมงคลศาสดา มีความหมายว่า พระพุทธเจ้าศาสดามงคลผู้ทำให้บริสุทธิ์ ฝาผนังในพระอุโบสถมีเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติสมควรแก่การศึกษาเป็น อย่างยิ่ง
 
๒. ศาลาเอนกประสงค์พระเทพวุฒาจารย์  

                                  
๓. หลังศาลาการเปรียญ 
          
๔. กุฏิสงฆ์จำนวน  ๙  หลัง                                  
                                  
๕. หอเจริญพระพุทธมนต์  ๑  หลัง 
           
๖. พระพุทธจักษุมงคลศาสดา (พระยืน)
 
96398237
 
พระพุทธจักษุมงคล สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๑ ความกว้างของวิหาร ๖ เมตร ยาว ๑๗ เมตรองค์พระสูง ๑๖ เมตร ๑ ศอก ๑ คืบ ๙ นิ้ว สิ้นค่าการก่อสร้าง ๒,๔๕๐,๐๐๐ ( สองล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน )
 
๗. ฌาปนสถาน(เมรุ)  ๑  หลัง 
                                                
๘. ศาลาบำเพ็ญกุศล  ๒  หลัง    
                                             
๙. แพปลา วังมัจฉาเมืองธัญบุรี จำนวน  ๓  หลัง

ปี พ.ศ. ๒๕๒๗ พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมวลี พระวรชายา ได้เสด็จเป็นองค์ประธานยกช่อฟ้าศาลาการเปรียญ และได้เมตตาปล่อยพันธุ์ปลาสวายหน้าวัดมูลจินดาราม จากวันนั้นถึงวันนี้คนก็มาให้อาหารปลามากขึ้นเป็นลำดับ และตรงนี้ก็ได้ชื่อว่า วังมัจฉา เมืองธัญบุรี อีกด้วย     
 
๑๐. หอกอง – หอระฆัง 
  
๑๑. ศาลาปริยัติธรรม (สนามสอบบาลี จังหวัดปทุมธานี)
  
๑๒. พระพุทธโสธรจำลอง  
         
๑๓. พระบรมรูปรัชกาลที่ ๕
 
4149859838 bc958d9b3e

         พ
.ศ. ๒๕๔๓ ได้สร้างที่ประดิษฐานพระบรมรูปยืนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เพื่อเป็นที่เคารพสักการบูชาของพสกนิกรโดยทั่วไป เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ พระองค์เสร็จบำเพ็ญพระราชกุศลปิดทองลูกนิมิต กับทั้งเป็นองค์ประธานตัดลูกนิมิตด้วยมีพระหัตถ์ของพระองค์เอง เมื่อ ๑๐๐ กว่าปีมาแล้ว
 
 
 
 
-     สิ่งก่อสร้าง                                                                                                                                                                       วัดมูลจินดาราที่กำลังดำเนินการก่อสร้างคือ   ปฏิสังขรณ์ศาลาพระปริยัติธรรม ๓  ชั้น อดีตเป็นสถานที่สอบบาลีประจำจังหวัดปทุมธานี,  ปรับปรุงพื้นที่รอบๆองค์พระยืน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท,  ปรับพื้นที่คอนกรีต – ถนน ๔๕๐,๐๐๐ บาท  
 
-     โบราณวัตถุ                                                                                                                                                                        วัดมูลจินดารามนี้มีปูชนียวัตถุที่สำคัญคือ   พระพุทธประธานภายในอุโบสถ หลวงพ่อพุทธโสธรจำลอง  ซึ่งเป็นที่เคารพศรัทธาของประชาชนโดยทั่วไป
 
-     บุคลากร                                                                                                                                                                              - บัญชีรายชื่อพระภิกษุ-สามเณร   ผู้อยู่จำพรรษาในวัดมูลจินดาราม ๓ ปี  ย้อนหลัง
พระราชปริยัตยาภรณ์   รก. เจ้าอาวาส  วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓
มี พระภิกษุ-สามเณร   ผู้อยู่จำพรรษาในวัดมูลจินดาราม ๓๒ รูป                                                                                              - พระเทพรัตนสุธี   รก. เจ้าอาวาส  วันที่  ๑๖  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔                                
มีพระภิกษุ-สามเณร   ผู้อยู่จำพรรษาในวัดมูลจินดาราม ๓๒ รูป                                                  
  - พระครูวิธานวรานุกิจ  เจ้าอาวาสวัดมูลจินดาราม  วันที่  ๓  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕                           
มีพระภิกษุ-สามเณร   ผู้อยู่จำพรรษาในวัดมูลจินดาราม ๒๓ รูป
 
-   โฉนดที่ดิน
ที่ดินที่ตั้งวัดมูลจินดารามมีเนื้อที่ ๗๙ ไร่ ๖๕ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๒๒๖
 
-  การจัดผังวัด
ด้านทิศเหนือยาว ๔๐๐ เมตร ติดต่อกับคลองรังสิตประยูรศักดิ์
ด้านทิศใต้ยาว ๖๐๐ เมตร ติดต่อกับที่ดินเอกชน

ด้านทิศตะวันออกยาว ๖๔๐ เมตร ติดกับคลองซอยที่ ๕
ด้านทิศตะวันตกยาว ๖๔๐ เมตร ติดกับโรงเรียนวัดมูลจินดาราม
 
 
แผนพัฒนาวัด
-          วัดมูลจินดาราม ส่งพระครูสอนศีลธรรมประจำโรงเรียนเข้าไปสอนในโรงเรียนวัดมูลจินดาราม จำนวน  ๔  รูป
-          วัดมูลจินดาราม มีแผนพัฒนาวัดในอนาคตไว้แล้ว ๔ โครงการด้วยกัน คือ    
๑.  สร้างกุฏิพักสงฆ์  ๓  ชั้น  ๘๐ ห้อง ใช้งบประมาณ  ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท     
๒. สร้างเมรุขึ้นมาใหม่ เพื่อทดแทนเมรุเก่าเพื่อปรับทัศนียภาพหน้าวัดใช้งบประมาณ       ประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท           
๓. สร้างอุโบสถ  ๒  ชั้นขึ้นมาใหม่ทดแทนอุโบสถหลังเก่าเพราะหลังเก่าชำรุดซุดโทรมมากเพราะเป็นอุโบสถยุคสมัย  ร.๕  ใช้งบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท                                               

๔.  สร้างวิหารครอบพระยืนปางถวายเนตร ใช้งบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  ในอนาคตข้างหน้าอันไม่นานนี้วัดมูลจินดารามมีแผนพัฒนาวัดไว้  ๔ โ ครงการใหญ่ ๆ ซึ่งจะต้องใช้ งบประมาณรวมทั้งสิ้น  ๒๔๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  (สองร้อยสี่สิบล้านบาทถ้วน)

 

ที่มาของข้อมูล: http://chindaram.blogspot.com/p/blog-page_3.html

พระครูวิธานวรานุกิจ    เจ้าอาวาสวัดมูลจินดาราม
 
ชื่อ                          พระครูวิธานวรานุกิจ     ฉายา  ธมฺมจารี   อายุ   ๕๖   พรรษา  ๓๖
                                วิทยฐานะ น.ธ. เอก
                                วัดมูลจินดาราม     ตำบลบึงยี่โถ    อำเภอธัญบุรี     จังหวัดปทุมธานี
 
สถานเดิม              ชื่อ    สมทรง    นามสกุล   สังวาลย์สวย
                               เกิด   วันที่   ๒   เดือน   มิถุนายน   พ.ศ.   ๒๕๐๐
        นาม   บิดา   นายบุญมั่น   นาม   มารดา   นางทองสุข
        บ้านเลขที่   ๘๙   ตำบลบึงยี่โถ    อำเภอธัญบุรี     จังหวัดปทุมธานี

บรรพชา                วันที่ ๑ เดือน กรกฎาคม  พ.ค.  พ.ศ.   ๒๕๒๓   วัดมูลจินดาราม     ตำบลบึงยี่โถ
                                อำเภอธัญบุรี   จังหวัดปทุมธานี
                                พระอุปัชฌาย์    พระครูธัญเขตคณารักษ์     วัดมูลจินดาราม     ตำบลลำผักกูด     
                                อำเภอธัญบุรี     จังหวัดปทุมธานี
 
อุปสมบท             วันที่  ๑ เดือน กรกฎาคม  พ.ค.   พ.ศ.   ๒๕๒๓   วัดมูลจินดาราม    ตำบลบึงยี่โถ     
                                อำเภอธัญบุรี   จังหวัดปทุมธานี
                                พระอุปัชฌาย์  พระครูธัญเขตคณารักษ์    วัดมูลจินดาราม    ตำบลลำผักกูด    
                                อำเภอธัญบุรี    จังหวัดปทุมธานี 
         พระกรรมวาจาจารย์    พระครูธัญเขตเขมคุณ
                                วัดแสงสรรค์    ตำบลลำผักกูด     อำเภอธัญบุรี   จังหวัดปทุมธานี
                                พระอนุสาวนาจารย์   พระ สุชิน   ธมฺมวโร
                                วัดมูลจินดาราม     ตำบลลำผักกูด     อำเภอธัญบุรี     จังหวัดปทุมธานี
 
วิทยฐานะ            พ.ศ.  ๒๕๒๗     สอบไล่ได้นักธรรมเอก
                             พ.ศ.  ๒๕๓๔    -
                             พ.ศ.  ๒๕๓๗      -
                             พ.ศ.  ๒๕๕๕     ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดมูลจินดาราม  
 
 
ภาพบรรยากาศภายในวัดมูลจินดาราม (ขอบคุณภาพจาก TourOnThai.com)