ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ เทศบาลเมืองบึงยี่โถ

banner


    ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เทศบาลเมืองบึงยี่โถ จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 41 ซึ่งกำหนดให้ส่วนราชการที่ได้รับคำร้องเรียน เสนอแนะ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความยุ่งยาก หรือปัญหาอื่นใดจากบุคคลใด โดยมีข้อมูลและสาระตามสมควร ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นที่จะต้องพิจารณาดำเนินการให้ลุล่วงไป และในกรณีที่มีที่อยู่ของบุคคลนั้นให้แจ้งให้บุคคลนั้นทราบผลการดำเนินการด้วย

     ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาล เทศบาลเมืองบึงยี่โถจึงจัดตั้ง "ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เทศบาลเมืองบึงยี่โถ" ขึ้น ณ จุดประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบึงยี่โถ เพื่อให้ประชาชนสามารถยื่นเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้โดยสะดวก และให้กองวิชาการและแผนงาน เป็นผู้ควบคุมดูแลรับผิดชอบการดำเนินงานของศูนย์ฯ

 สถานที่ตั้ง

     จุดประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบึงยี่โถ

 ช่องทางการให้บริการ

     1. ร้องเรียน/ร้องทุกข์ด้วยตนเองที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จุดประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบึงยี่โถ

     2. ทางโทรศัพท์ หมายเลข 02-9916636 - 8 ต่อ 0 (ในเวลาราชการ) หรือ 02-9916218 (นอกเวลาราชการ)

     3. ทางโทรสาร หมายเลข 02-9916636 - 8 ต่อ 401

     3. ทาง ตู้ ปณ.1 ปณภ.ธัญบุรี 12110

     4. ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์(e-mail) : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     5. ทาง Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/BuengYitho2011

     6. ทาง Website : http://www.buengyitho.go.th  ที่เมนู "กระดานถาม-ตอบ" ห้องรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์  (ซึ่งจะต้องสมัครเป็นสมาชิกเว็บก่อน จึงจะเขียนเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ วิธีการสมัครดูที่หน้า "กระดานถาม-ตอบ" )

     7. ทางตู้แสดงความคิดเห็น/ตู้รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ ประจำสำนักงานเทศบาล และตามหน่วยบริการภายนอกของเทศบาล อาทิ ศูนย์การแพทย์และฟื้นฟู บึงยี่โถ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบึงยี่โถ และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลบึงยี่โถ

 

 แนวทาง/ขั้นตอน/กระบวนการในการปฏิบัติเมื่อรับเรื่องร้องเรียน เทศบาลเมืองบึงยี่โถ

 590606

 

 

 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

 

 

 

 แบบฟอร์มหนังสือแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

     ดาวน์โหลดได้ที่ไฟล์ด้านล่างสุดของหน้านี้