สำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลเมืองบึงยี่โถ

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

สำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลเมืองบึงยี่โถ

เทศบาลเมืองบึงยี่โถ โดยนายรังสรรค์  นันทกาวงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ เปิดให้บริการสำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลเมืองบึงยี่โถเป็นวันแรกเมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557

โดยได้รับเกียรติจากนายคมสัน เจริญอาจ นายอำเภอธัญบุรี ร่วมเป็นประธานในการเปิดให้บริการ และได้รับเกียรติจากนายมนตรี พงศ์ทองมหาคุณ กำนันและผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 รวมทั้งผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทั้ง 4 หมู่ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมเป็นสักขพยานในการเปิดให้บริการดังกล่าว

S 1155081

สถานที่ตั้ง : ชั้น 1 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบึงยี่โถ ถ.รังสิต - นครนายก คลอง 3

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 02 - 9916636 - 8 ต่อ 102

สำหรับงานบริการด้านทะเบียนและบัตร เปิดให้บริการวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.(มีพักเที่ยง)

งานทะเบียนราษฎร

  1. การแจ้งเกิด
  2. การแจ้งตาย
  3. การแจ้งย้ายที่อยู่
  4. การขอเลขที่บ้าน
  5. การขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน

งานทะเบียนบัตรประชาชน

  1. การทำบัตรครั้งแรก
  2. บัตรชำรุด
  3. บัตรหาย
  4. บัตรหมดอายุ

เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการขอมีบัตร ขอมีบัตรใหม่ และขอเปลี่ยนบัตร

1. การขอมีบัตร

    1.1  ขอมีบัตรเป็นครั้งแรก (อายุตั้งแต่เจ็ดปีบริบูรณ์)

ผู้ขอมีบัตร

-          สูติบัตรฉบับจริงพร้อมสำเนา         1  ฉบับ

-          สำเนาทะเบียนบ้าน                         1  ฉบับ

ผู้ปกครอง (ญาติสืบสายโลหิตโดยตรงขึ้นไป ได้แก่ มารดา บิดา ปู่ ย่า ตา ยาย หรือทวด)

-          สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน      1  ฉบับ

-          สำเนาทะเบียนบ้าน                        1  ฉบับ

     1.2  เป็นบุคคลได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน(ท.ร.14) กรณีตกสำรวจหรือแจ้งเกิดเกินกำหนด

ผู้ขอมีบัตร

-          สูติบัตรฉบับจริงพร้อมสำเนา         1   ฉบับ (เฉพาะกรณีแจ้งเกิดเกินกำหนด)

-          หลักฐานเอกสารที่ทางราชการ       1   ฉบับ (เฉพาะกรณีตกสำรวจ)

  ออกให้ฉบับจริงพร้อมสำเนา                    

-          สำเนาทะเบียนบ้าน                         1   ฉบับ

-          สำเนาเอกสารการได้รับอนุมัติให้เพิ่มชื่อฯ       1  ฉบับ

เจ้าบ้านหรือบุคคลผู้น่าเชื่อถือ

-          สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน      1   ฉบับ

-          สำเนาทะเบียนบ้าน                         1   ฉบับ

     1.3  เป็นบุคคลได้รับการยกเว้น หรือบุคคลซึ่งมีอายุเกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์

 -          หลักฐานแสดงการเป็นผู้ได้รับการยกเว้นฉบับจริงพร้อมสำเนา           1   ฉบับ  

 -          สำเนาทะเบียนบ้าน                                                                               1   ฉบับ

     1.4  เป็นบุคคลซึ่งพ้นจากสภาพการได้รับการยกเว้น

                      -          หลักฐานแสดงการพ้นจากสภาพได้รับยกเว้น           1   ฉบับ    ไม่ต้องมีบัตรฉบับจริงพร้อมสำเนา

  -          สำเนาทะเบียนบ้าน                                                    1   ฉบับ

     1.5 เป็นบุคคลซึ่งได้สัญชาติไทย หรือได้รับอนุมัติให้มีสัญชาติไทย หรือได้กลับคืนสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ หรือตามคำพิพากษาอันถึงที่สุดของศาล

  -          หนังสือสำคัญการแปลงสัญชาติเป็นไทย หรือหนังสือสำคัญแสดงการได้กลับคืนสัญชาติไทยฉบับจริงพร้อมสำเนา          1   ฉบับ

 -          สำเนาทะเบียนบ้าน                     1   ฉบับ

 กรณีผู้ขอมีบัตรเป็นครั้งแรกมีบิดามารดาเป็นบุคคลต่างด้าวให้นำหลักฐานใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของบิดามารดาฉบับจริงพร้อมสำเนา 1 ฉบับ  มาแสดง หากบิดามารดาถึงแก่ความตายให้นำใบมรณะบัตรฉบับจริงพร้อมสำเนาจำนวน 1 ฉบับ  มาแสดง

2. การขอมีบัตรใหม่

     2.1  บัตรเดิมหมดอายุ

                      - บัตรเดิมที่หมดอายุ

                     - สำเนาทะเบียนบ้าน                   1 ฉบับ

     2.2  บัตรเดิมสูญหายหรือถูกทำลาย

        - หลักฐานเอกสารที่ทางราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่ายและเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอมีบัตรฉบับจริง เช่น ใบอนุญาตขับรถ หนังสือเดินทาง เป็นต้น พร้อมสำเนา   1   ฉบับ

        - สำเนาทะเบียนบ้าน        1    ฉบับ

กรณีผู้ขอมีบัตร ไม่มีหรือไม่สามารถแสดงหลักฐานเอกสารที่ทางราชการออกให้ดังกล่าว ให้นำเจ้าบ้าน หรือบุคคลผู้น่าเชื่อถือมารับรอง (เอกสารผู้รับรอง 1. สำเนาทะเบียนบ้าน 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน อย่างละ 1 ฉบับ)

3.  การขอเปลี่ยนบัตร

     3.1  บัตรเดิมชำรุดในสาระสำคัญในส่วนของรูปถ่าย หรือรายการบุคคลเจ้าของบัตร หรือวัสดุเคลือบบัตรป้องกันการปลอมแปลง

       - บัตรประชาชนที่ชำรุด

     - สำเนาทะเบียนบ้าน                   1   ฉบับ

 ทั้งนี้ หากบัตรนั้นชำรุดจนไม่สามารถพิสูจน์ตัวบุคคลหรือรายการในบัตรได้ ให้นำเจ้าบ้าน หรือบุคคลผู้น่าเชื่อถือมารับรอง (เอกสารผู้รับรอง 1. สำเนาทะเบียนบ้าน  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน อย่างละ 1 ฉบับ) หรือนำหลักฐานเอกสารที่ทางราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่ายและเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอมีบัตรฉบับจริง เช่น ใบอนุญาตขับรถ หนังสือเดินทาง เป็นต้น พร้อมสำเนาจำนวน 1 ฉบับมาแสดง

      3.2  ผู้ถือบัตรเปลี่ยนชื่อตัว หรือเปลี่ยนชื่อสกุล หรือเปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุล

                         - บัตรเดิม

                        - สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล       1 ฉบับ  

      3.3  ผู้ถือบัตรเปลี่ยนที่อยู่ใหม่ตามหลักฐานทะเบียนบ้าน และบัตรเดิมยังไม่หมดอายุ

                         - บัตรเดิม

                        - สำเนาทะเบียนบ้าน                   1 ฉบับ

หมายเหตุ

        -   ในการขอมีบัตรทุกกรณี พนักงานเจ้าหน้าที่อาจเรียกหลักฐานเอกสารหรือสอบสวนพยานบุคคลเพิ่มเติมได้ หากพิจารณาแล้วเห็นว่าหลักฐานที่ผู้ขอมีบัตรนำมาแสดงยังไม่เพียงพอที่จะสามารถพิสูจน์ยืนยันตัวบุคคลและคุณสมบัติของผู้ขอมีบัตร

     -   บุคคลที่น่าเชื่อถือ หมายความว่า บุคคลใดๆ ซึ่งมีภูมิลำเนาที่อยู่แน่นอน มีอาชีพมั่นคง และมีความรู้จักคุ้นเคยกับผู้ขอมีบัตรเป็นอย่างดี อาจเกี่ยวข้องเป็นญาติกันหรือไม่ก็ได้

     -    การให้คำรับรองบุคคลอันเป็นเท็จมีความผิดทางอาญาต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปี  ถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสามแสนบาท

การขอตรวจหลักฐาน รายการ หรือข้อมูลเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน

 ผู้ถือบัตร และผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง (คู่สมรส บุพการี และผู้สืบสันดานของผู้ถือบัตร) สามารถ   ขอตรวจหลักฐานหรือคัดสำเนารายการเกี่ยวกับบัตรของผู้ถือบัตรได้โดยใช้เอกสารหลักฐาน ดังนี้

1.  กรณีผู้ถือบัตรเป็นผู้ยื่นคำขอ

            - หลักฐานเอกสารที่ทางราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่ายและเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือบัตรฉบับจริง เช่น ใบอนุญาตขับรถ หนังสือเดินทาง เป็นต้น พร้อมสำเนาจำนวน 1 ฉบับ

2.  กรณีผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงเป็นผู้ยื่นคำขอ

             - หลักฐานเอกสารที่ทางราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่ายและเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงฉบับจริง เช่น ใบอนุญาตขับรถ หนังสือเดินทาง เป็นต้น พร้อมสำเนาจำนวน 1 ฉบับ

หากผู้ถือบัตรและผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงไม่สามารถมายื่นคำขอได้ ให้ผู้ถือบัตรมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทน

 3.  กรณีผู้รับมอบอำนาจเป็นผู้ยื่นคำขอ

             - หลักฐานเอกสารที่ทางราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่ายและเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือบัตรฉบับจริง เช่น ใบอนุญาตขับรถ หนังสือเดินทาง เป็นต้น พร้อมสำเนาจำนวน 1 ฉบับ

             - หลักฐานเอกสารที่ทางราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่ายและเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจฉบับจริง เช่น ใบอนุญาตขับรถ หนังสือเดินทาง เป็นต้น พร้อมสำเนาจำนวน 1 ฉบับ

              - เอกสารการมอบอำนาจ [ดาว์นโหลดหนังสือมอบอำนาจ]