ทำเนียบนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล และปลัดเทศบาลเมืองบึงยี่โถ

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

 นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ

 นายรังสรรค์  นันทกาวงศ์ นายกเทศบาลเมืองบึงยี่โถ

 

ทำเนียบรายนามประธานกรรมการบริหารและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงยี่โถ

    1. นายธวัชชัย  เทอดเกียรติ         3 มีนาคม 2538     ถึง  20 พฤษภาคม 2542

    2. นายรังสรรค์  นันทกาวงศ์       22 กรกฏาคม 2542  ถึง  23 กรกฎาคม 2546

    3. นายรังสรรค์  นันทกาวงศ์       14 มกราคม 2547    ถึง  1 สิงหาคม 2550

ทำเนียบรายนามนายกเทศมนตรีตำบลบึงยี่โถ (สมัยเป็นเทศบาลตำบลบึงยี่โถ)

    1. นายรังสรรค์  นันทกาวงศ์       25 พฤศจิกายน 2550  ถึง  24 พฤศจิกายน 2554

ทำเนียบรายนามนายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ

    1. นายรังสรรค์  นันทกาวงศ์       29 มีนาคม 2555  ถึง  ปัจจุบัน

 

 

************************************************

 

 

 Nittaya

นางนิตยา อุเทนสุต ประธานสภาเทศบาลเมืองบึงยี่โถ

 

ทำเนียบรายนามประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงยี่โถ

    1. นายยนต์  พันธุ์ไพโรจน์         พ.ศ.2538   ถึง   พ.ศ.2540

    2. นายบุญส่ง  ผายรัศมี            พ.ศ.2540   ถึง   พ.ศ.2542

    3. นายยนต์  พันธุ์ไพโรจน์         พ.ศ.2542   ถึง   พ.ศ.2546

    4. นายยนต์  พันธุ์ไพโรจน์         พ.ศ.2547   ถึง   พ.ศ.2550


ทำเนียบรายนามประธานสภาเทศบาลตำบลบึงยี่โถ

    1. นายพศิน  แป้นสุวรรณ          พ.ศ.2550   ถึง   พ.ศ.2554

ทำเนียบรายนามประธานสภาเทศบาลเมืองบึงยี่โถ

    1. นายพนม  สังวาลย์สวย         2 เมษายน 2555  ถึง  19 สิงหาคม 2556

    2. นายธวัชชัย  เทอดเกียรติ     20 สิงหาคม 2556  ถึง  14 ธันวาคม 2557

    3. นายวงศ์เดชา  ปัญญาพร     15 ธันวาคม 2557  ถึง   24 กุมภาพันธ์ 2559

    4. นางนิตยา  อุเทนสุต            25 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง  ปัจจุบัน

 

************************************************

 

 นายนาวีกร บุญตาระวะ รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลเมืองบึงยี่โถ

นายนาวีกร  บุญตาระวะ ปลัดเทศบาลเมืองบึงยี่โถ

 

ทำเนียบรายนามปลัดเทศบาลตำบลบึงยี่โถ

    1. นายประนอม  แก้วหนองเสม็ด                     1 สิงหาคม 2550       ถึง  24 พฤศจิกายน 2554

 

ทำเนียบรายนามปลัดเทศบาลเมืองบึงยี่โถ

    1. นายประนอม  แก้วหนองเสม็ด                     25 พฤศจิกายน 2554  ถึง  30 กันยายน 2556

    2. นายนาวีกร  บุญตาระวะ                               21 กันยายน 2558      ถึง  ปัจจุบัน