สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบึงยี่โถ (Council District)

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

 นางนิตยา อุเทนสุต ประธานสภาเทศบาลเมืองบึงยี่โถ

นางนิตยา อุเทนสุต  ประธานสภาเทศบาลเมืองบึงยี่โถ 


นายวงศ์เดชา ปัญญาพร

 นายวงศ์เดชา ปัญญาพร  รองประธานสภาเทศบาลเมืองบึงยี่โถ


นายม้วน ห่วงรัก

 นายม้วน  ห่วงรัก  เลขานุการสภาเทศบาลเมืองบึงยี่โถ

 


 

 

Area1

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบึงยี่โถ เขต 1(Council District 1) เรียงจากซ้ายไปขวา

(แถวนั่ง) 1.นายสนธยา  จันทร์เอม  2.นางนิตยา  อุเทนสุต(ประธานสภาฯ)  3.นายคำปาน  สอนบุญ   

(แถวยืน) 4.นายพนม  สังวาลย์สวย  5.นายวีระ  เงินยวง  และ 6.นายมนัส  บัวกล่ำ

 


Area2

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบึงยี่โถ เขต 2 (Council District 2) เรียงจากซ้ายไปขวา

(แถวนั่ง) 1.นางปรินดา  คมคาย  2.นางสาวหงสรัชต์  ภูริสิทธิสีห์  3.นางพูนทรัพย์  พุ่มแก้ว

(แถวยืน) 4.นายม้วน  ห่วงรัก(เลขานุการสภาฯ)  5.นายสมโภชน์  บุญคุ้ม   และ 6.นายประดิษ  เพชรวิไชย

 


Area3

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบึงยี่โถ เขต 3 (Council District 3) เรียงจากซ้ายไปขวา

(แถวนั่ง) 1.นายอนุชิต  อั้นน้อย  2.นางวันเพ็ญ  กุมารสิงห์   3.นายดอกรัก  ทองเจือ   

(แถวยืน) 4.นายวงศ์เดชา  ปัญญาพร(รองประธานสภาฯ)   5.นายอดิศักดิ์  เจริญผล   และ 6.นายธวัชชัย  เทอดเกียรติ