กองการศึกษา (Division of Education)

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

กองการศึกษา เทศบาลเมืองบึงยี่โถ

บุคลากร (เรียงจากซ้ายไปขวา)

1.น.ส.ปวีณอร  เฮ็งเกิน  2.น.ส.ฐิติรัตน์  แก้วกระจ่าง  3.น.ส.ศิริลักษณ์  ศรีเจริญ 4.นางธนัญญา  นันทกาวงศ์(ผู้อำนวยการกองฯ)  5.นางรินนภา  สุขสำราญ  6.น.ส.รัตดาห์  พรมรักษ์  7.น.ส.พิมพ์ลักษณ์  โพธิ์วัง  และ 8.นายรังสรรค์  เทอดเกียรติ

 

อำนาจหน้าที่

         กองการศึกษา มีหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการศึกษากับการวิเคราะห์วิจัยพัฒนาหลักสูตร  การแนะแนว  การวัดผล  การประเมินผลการเรียน  การวางแผนการศึกษา  การเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษา  ส่งเสริมการวิจัยการศึกษางาน  และแนวทางในการปฏิบัติในการจัดการศึกษา  การเผยแพร่การศึกษาและปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งได้แบ่งงานภายในออกเป็น  3  ด้าน คือ

         1) งานบริหารด้านการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบงานบริหารวิชาการ งานนิเทศการศึกษา งานเทคโนโลยีทางการศึกษา งานลูกเสือและยุวกาชาด

         2) งานด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  มีหน้าที่รับผิดชอบงานเครือข่ายทางด้านการศึกษา งานห้องสมุด งานพิพิธภัณฑ์ งานส่งเสริมกิจกรรมทางด้านการศาสนา ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม กิจกรรมเด็กและเยาวชน การกีฬาและนันทนาการ

         3) งานกิจการด้านโรงเรียน มีหน้าที่รับผิดชอบ งานทดสอบและการประเมินผล การตรวจวัดผลโรงเรียน งานด้านบริการและการบำรุงสถานศึกษา งานพละศึกษา งานด้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


งานที่รับผิดชอบ

        ฝ่ายกิจการโรงเรียน

          - งานโรงเรียนอนุบาล

          - งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร

          - งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประวัติ

          - งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา

          - งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

          - งานแผนงานและโครงการ

          - งานการศึกษาปฐมวัย