กองคลัง (Finance Division)

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

กองคลัง เทศบาลเมืองบึงยี่โถ

บุคลากร (เรียงจากซ้ายไปขวา)

แถวนั่ง : 1.น.ส.ยุพเรศ ลิ้มทองสิทธิคุณ  2.น.ส.ชวพร แก้วหนองเสม็ด  3.น.ส.อัญชรา เพ็ญญาไลย(ผู้อำนวยการกองคลัง)  4.น.ส.นิตยา ทองน้อย  5.น.ส.เบญจรงค์ ศรีวัตร  6.น.ส.วัชราภรณ์ ประดับสุข

แถวยืน : 7.นายธวัชชัย ระเบียบดี  8.น.ส.บุญน้อม แก้วกัญญา  9.น.ส.เกศกัลยา กาละพุฒ  10.นางกัญญาวดี สุดใจ  11.นายธัญญา โตเหมือน  12.น.ส.วัชรา โกษะ  13.น.ส.บุญจิรา มาลัย  14.น.ส.พิชญ์พัชชา กรีเย็น  และ 15.นายพิศาล จันทร์รักษา

 

อำนาจหน้าที่

         กองคลัง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จบำนาญ เงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุเทศบาล และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย


งานที่รับผิดชอบ

        ฝ่ายบริหารงานคลัง

          - งานสถิติการคลัง

          - งานการเงินและบัญชี

        ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

          - งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

          - งานแผนที่ภาษี

        ฝ่ายพัฒนารายได้

          - งานพัฒนารายได้

          - งานผลประโยชน์

          - งานเร่งรัดรายได้