กองช่าง (Public Works Division)

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

กองช่าง เทศบาลเมืองบึงยี่โถ

บุคลากร (เรียงจากซ้ายไปขวา)

แถวนั่ง : 1.นายบุญฤทธิ์ ถนอมสวย  2.น.ส.จิตรา หนักไหล่  3.นายรังสรรค์ ทางเณร(ผู้อำนวยการกองช่าง)  4.นายยุทธนา กระจ่าง

แถวยืน : 5.นายสุทิน ประดับ  6.นายธัชชัย นาสมพงษ์  7.น.ส.จรัสภรณ์ ทองน้อย  8.นางรุ้งนภา ศรีนาค  9.นายเลิศศักดิ์ รบศรี  10.นายธีรภัทร์ พันธุ์ไพโรจน์  และ 11.นายเมธาสิทธิ์ โอผล

 

อำนาจหน้าที่

        กองช่าง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมการออกแบบและก่อสร้างงานโยธา วางผังเมือง สถาปัตยกรรม ด้านวิศวกรรมต่าง ๆ ตลอดจนควบคุมการก่อสร้างและซ่อมแซมบำรุงรักษา ให้บริการตรวจสอบแบบแปลน เป็นที่ปรึกษาในงานออกแบบและก่อสร้าง ตรวจแบบก่อสร้างต่าง ๆ ของเอกชนที่ขออนุญาตปลูกสร้าง ควบคุมตรวจสอบงานโยธา เช่น สะพาน ถนน ท่อระบายน้ำ ทางเท้า คลอง อาคาร และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ สวนสาธารณะ สำรวจข้อมูลการจราจร ซ่อมแซมไฟฟ้า ไฟทาง ควบคุมและบำรุงรักษาเครื่องจักร ยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใช้ของหน่วยงานให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ งานจัดตกแต่งสถานที่ในงานพิธีท้องถิ่น งานราชพิธีรัฐพิธี

งานที่รับผิดชอบ

        ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

          - งานวิศวกรรม

          - งานสถาปัตยกรรม

        ฝ่ายการโยธา

          - งานสาธารณูปโภค

          - งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ

        ฝ่ายช่างสุขาภิบาล

          - งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

          - งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย

          - งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

        ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง

          - งานควบคุมอาคาร

          - งานผังเมือง