กองวิชาการและแผนงาน (Division of Technical Services and Planning)

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองบึงยี่โถ

บุคลากร (เรียงจากซ้ายไปขวา)

1.นางสุวรรณี บุญไกรภาคย์  2.พ.อ.ท.โสภณ กุฎีสุข  3.นายจรัสวิทย์ แก้วพุด 4.นายยุทธนา ปานก้อม (ผู้อำนวยการกองฯ)  5.นายภัทรพล มีศิริ  6.นายวรา สวนรัตน์  7.นายพิศุทธิ์ แก้วหนองเสม็ด  และ 8.นางสมัย แก่นวงษ์

 

อำนาจหน้าที่

        กองวิชาการและแผนงาน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล งานนิติการ งานรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานระบบคอมพิวเตอร์ งานจัดระเบียบวินรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ งานงบประมาณ การจัดทำแผนพัฒนาสามปี แผนการดำเนินงาน แผนติดตามและประเมินผลโครงการ งานการศึกษาวิจัย และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


งานที่รับผิดชอบ

        ฝ่ายบริหารทั่วไป

          - งานนิติการ

          - งานจัดทำงบประมาณ

 

        ฝ่ายบริการเผยแพร่วิชาการ

 

          - งานบริการและเผยแพร่วิชาการ

 

          - งานวิเคราะห์นโยบายและแผน