กองสวัสดิการสังคม (Department of Social Welfare)

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบึงยี่โถ

บุคลากร (เรียงจากซ้ายไปขวา)

1.นายสมัย  ปัสสาพันธ์  2.นางวิภารัช  พรอุไร  3.น.ส.ดวงฤดี  พุ่มเพชร  4.นางพัชรียา  ฟุ้งมงคลเสถียร(ผู้อำนวยการฯ)  5.นางวาสนา  โตมา  6.น.ส.จารุวรรณ  กุมารสิงห์  และ 7.นายสมศักดิ์  จันทร์เถื่อน

 

อำนาจหน้าที่

         กองสวัสดิการสังคม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์  ส่งเสริมสวัสดิการเบี้ยยังชีพเด็ก เยาวชน ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย  งานส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมและพัฒนาอาชีพกลุ่มสตรี  งานส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ  งานส่งเสริมและให้คำปรึกษาการฌาปนกิจสงเคราะห์  งานส่งเสริมและให้คำปรึกษากองทุนหมู่บ้าน/ชุมชน และกลุ่มออมทรัพย์  งานส่งเสริมภารกิจบทบาทหน้าที่สตรี

 

งานที่รับผิดชอบ

        ฝ่ายพัฒนาชุมชน

          - งานพัฒนาชุมชน

          - งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

          - งานสังคมสงเคราะห์

          - งานส่งเสริมสวัสดิการสังคม

          - งานกิจการเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

          - งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน