กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (Division of Public Health and Environment)

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบึงยี่โถ

บุคลากร (เรียงจากซ้ายไปขวา)

1.นางประอร  เสมาทอง(โอนย้าย)  2.นางจีระภา  บุญส่อง  3.นางรัตนพร  บุญมีชัย  4.นางณัฐชานันท์  กัลป์ยาณวัตร  5.นายสมชาย  เอี่ยมเอิบ(โอนย้าย) 6.นายสมจิตร  วงศ์มณี  7.นายบัณฑิต  ตั้งเจริญดี  8.นายวุฒิศักดิ์  สละ

(นางขวัญใจ แจ่มทิม ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

อำนาจหน้าที่

         กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมโรค การสุขาภิบาลอื่น ๆ ตามแผนการสาธารณสุขและเทศบัญญัติ  การวางแผนการสาธารณสุข  การประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุข  งานเฝ้าระวังโรค  การเผยแพร่ฝึกอบรม  การให้สุขศึกษา  การจัดทำงบประมาณตามแผนงานสาธารณสุข  งานด้านสิ่งแวดล้อม  การให้บริการสาธารณสุข  การควบคุมการฆ่าสัตว์  การจำหน่ายเนื้อสัตว์  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

งานที่รับผิดชอบ

        ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

          - งานนโยบายและแผน

          - งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม

          - งานรักษาความสะอาด

        ฝ่ายบริการสาธารณสุข

          - งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

          - งานส่งเสริมสุขภาพ

          - งานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

          - งานบริการสาธารณสุข

 

ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2559 นี้เป็นต้นไป "กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบึงยี่โถ" นำโดย ผอ.ขวัญใจ แจ่มทิม ได้ย้ายที่ทำการใหม่จากชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองบึงยี่โถ ไปอยู่ที่ "ศูนย์การแพทย์และฟื้นฟู บึงยี่โถ" ซอยวัดเขียนเขต ประชาชนและหน่วยงานราชการที่ต้องการติดต่องานด้านสาธารณสุขกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สามารถติดต่อราชการได้ตามสถานที่ดังกล่าว 

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 02-9908881


 OPERATOR ต่อ 0
 งานบริหารทั่วไป ต่อ 11
 งานใบอนุญาต-รับเรื่องร้องเรียน ต่อ 12
 งานสัตวแพทย์ ต่อ 13
 FAX ต่อ 14
 ผู้อำนวยการกอง(นางขวัญใจ แจ่มทิม) ต่อ 15
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ต่อ 16
 หัวหน้าฝ่ายบริการ ต่อ 17