ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองบึงยี่โถ

บุคลากรฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (Department of Disaster Prevention and Mitigation)
เรียงจากซ้ายไปขวา

1.นายเพลิน  ธัญญาโภชน์  2.นายณริศ  อ้วนศรี  3.นายชัย  ตาษสุวรรณ  4.นายวรรณุชา  วรศรี  5.นายเอกสิทธิ์  เทศขวัญ  6.นายวัชระ  มูปากาล  7.นายสมบูรณ์  นาคเกตุ  8.นายพรรณนพ  โอสถจันทร์(หัวหน้าฝ่ายฯ)  9.นายสุชาติ  กิจสุวรรณ  10.นายปัญญา  พรประเสริฐ  11.นายสิทธิชัย  โพธิ์แสง  และ 12.นายอาคม  โพธิ

 

อำนาจหน้าที่

1) งานอำนวยการ งานธุรการ รับเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับสาธารณภัย
2) งานป้องกัน รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3) งานช่วยเหลือฟื้นฟู รับผิดชอบเกี่ยวกับการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ฟื้นฟูบูรณะพื้นที่ที่ประสบภัย
4) งานกู้ภัย รับผิดชอบเกี่ยวกับการระงับเหตุสาธารณภัย ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัย

" สายด่วน ดับเพลิงบึงยี่โถ โทร. 02 - 9916218 "