สำนักปลัดเทศบาล (Office of The Permanent Secretary)

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

สำนักปลัดเทศบาลเมืองบึงยี่โถ

บุคลากรสำนักปลัดเทศบาล (เรียงจากซ้ายไปขวา)

1.นายสุพล  วงศ์น้อย  2.น.ส.พิมพ์ชนก  ขำเนตร  3.นางสะอาด  มั่นคง  4.นางจิณห์นิภา  พงษ์จินดา  5.น.ส.อังคณา  อมรลักษณ์  6.นายทินกร  คล้ายกรุต(รองปลัดเทศบาลฯ รักษาการ หัวหน้าสำนักปลัด)  7.น.ส.ชนิดาภา  ผ่องสำฤทธิ์  8.น.ส.ดารัตน์  ตั้นซุ่นอั้น  9.น.ส.ขนิษฐา  สังวาลย์สวย  10.น.ส.จุรีพร  แสงมณี  11.น.ส.อรอนงค์  ทองน้อย  และ 12.นายไพฑูรย์  สุวรรณเพ็ชร

 

อำนาจหน้าที่ของสำนักปลัด

        สำนักปลัดเทศบาลเมืองบึงยี่โถ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานราชการทั่วไปของเทศบาล และงานราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาล  ส่งเสริมบุคลากรของเทศบาลให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มมากขึ้น

งานที่รับผิดชอบ

        ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

          - งานบริหารทั่วไป

          - งานธุรการ

        ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ

          - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

          - งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง

        ฝ่ายอำนวยการ

          - งานการเจ้าหน้าที่

          - งานควบคุมเทศพาณิชย์

          - งานส่งเสริมการท่องเที่ยว

        ฝ่ายปกครอง

          - งานงานทะเบียนราษฎร

          - งานบัตรประจำตัวประชาชน