หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลเมืองบึงยี่โถ

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

 

1500 - Copy

แถวนั่ง

1. นายนาวีกร  บุญตาระวะ (ปลัดเทศบาลเมืองบึงยี่โถ)

2. นางสาวจิดาภา  มีสมเดช (รองปลัดเทศบาล)

3. นายทินกร  คล้ายกรุต (รองปลัดเทศบาล)

 

แถวยืน (ซ้ายไปขวา)

4. นางพัชรียา  ฟุ้งมงคลเสถียร (ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม)

5. นายรังสรรค์  ทางเณร (ผู้อำนวยการกองช่าง)

6. นางธนัญญา  นันทกาวงศ์ (ผู้อำนวยการกองการศึกษา)

7. นายยุทธนา  ปานก้อม (ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน)

8. นางสาวอัญชรา  เพ็ญญาไลย (ผู้อำนวยการกองคลัง)

9. นางขวัญใจ  แจ่มทิม (ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)