มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง เทศบาลเมืองบึงยี่โถ (Competency Inventory)

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

067

หน้าเว็บเพจนี้ เป็นระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บรวมรวมข้อมูลด้าน Competency ของบุคลากรทุกตำแหน่งที่เทศบาลเมืองบึงยี่โถต้องการ และที่บุคลากรทุกคนมีอยู่(Competency Inventory)

เรียงลำดับตามหมายเลขตำแหน่ง
- ประเภทบริหารท้องถิ่น................หมายเลขตำแหน่งขึ้นต้นด้วย 1XXX
- ประเภทอำนวยการท้องถิ่น..........หมายเลขตำแหน่งขึ้นต้นด้วย 2XXX
- ประเภทวิชาการ.........................หมายเลขตำแหน่งขึ้นต้นด้วย 3XXX
- ประเภททั่วไป............................หมายเลขตำแหน่งขึ้นต้นด้วย 4XXX

Attachments:
Download this file (01 สมรรถนะหลัก.pdf)01 สมรรถนะหลัก.pdf[ ]120 kB
Download this file (02 สมรรถนะผู้บริหาร.pdf)02 สมรรถนะผู้บริหาร.pdf[ ]118 kB
Download this file (03 สมรรถนะประจำสายงาน.pdf)03 สมรรถนะประจำสายงาน.pdf[ ]273 kB
Download this file (04 วินัยและมาตรฐานทั่วไปการบริหารงานบุคคลในระบบแท่ง.pdf)04 วินัยและมาตรฐานทั่วไปการบริหารงานบุคคลในระบบแท่ง.pdf[ ]5486 kB
Download this file (1101 นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น-สูง).pdf)1101 นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น-สูง).pdf[ ]5873 kB
Download this file (2101 นักบริหารงานทั่วไป (ต้น-สูง).pdf)2101 นักบริหารงานทั่วไป (ต้น-สูง).pdf[ ]6479 kB
Download this file (2102 นักบริหารงานการคลัง (ต้น-สูง).pdf)2102 นักบริหารงานการคลัง (ต้น-สูง).pdf[ ]6446 kB
Download this file (2103 นักบริหารงานช่าง (ต้น-สูง).pdf)2103 นักบริหารงานช่าง (ต้น-สูง).pdf[ ]4905 kB
Download this file (2104 นักบริหารงานสาธารณสุข (ต้น-สูง).pdf)2104 นักบริหารงานสาธารณสุข (ต้น-สูง).pdf[ ]7008 kB
Download this file (2105 นักบริหารงานสวัสดิการสังคม (ต้น-สูง).pdf)2105 นักบริหารงานสวัสดิการสังคม (ต้น-สูง).pdf[ ]4639 kB
Download this file (2107 นักบริหารงานการศึกษา (ต้น-สูง).pdf)2107 นักบริหารงานการศึกษา (ต้น-สูง).pdf[ ]5427 kB
Download this file (3102 นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf)3102 นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf[ ]5587 kB
Download this file (3103 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf)3103 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf[ ]5908 kB
Download this file (3105 นิติกร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf)3105 นิติกร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf[ ]4715 kB
Download this file (3106 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf)3106 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf[ ]5118 kB
Download this file (3202 นักวิชาการคลัง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf)3202 นักวิชาการคลัง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf[ ]6218 kB
Download this file (3203 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf)3203 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf[ ]6132 kB
Download this file (3601 นักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf)3601 นักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf[ ]7062 kB
Download this file (3602 พยาบาลวิชาชีพ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf)3602 พยาบาลวิชาชีพ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf[ ]5817 kB
Download this file (3603 นักกายภาพบำบัด (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf)3603 นักกายภาพบำบัด (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf[ ]4330 kB
Download this file (3605 นักการแพทย์แผนไทย (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ).pdf)3605 นักการแพทย์แผนไทย (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ).pdf[ ]3083 kB
Download this file (3606 นักวิชาการสุขาภิบาล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf)3606 นักวิชาการสุขาภิบาล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf[ ]5712 kB
Download this file (3612 เภสัชกร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf)3612 เภสัชกร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf[ ]4821 kB
Download this file (3613 ทันตแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf)3613 ทันตแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf[ ]4803 kB
Download this file (3614 นายสัตวแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf)3614 นายสัตวแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf[ ]6408 kB
Download this file (3615 นายแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf)3615 นายแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf[ ]5547 kB
Download this file (3801 นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf)3801 นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf[ ]6558 kB
Download this file (3803 นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf)3803 นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf[ ]6205 kB
Download this file (4101 เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf)4101 เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf[ ]3406 kB
Download this file (4201 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf)4201 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf[ ]3260 kB
Download this file (4203 เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf)4203 เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf[ ]3024 kB
Download this file (4204 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ-อาวุโส).pdf)4204 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ-อาวุโส).pdf[ ]3444 kB
Download this file (4608 เจ้าพนักงานเภสัชกรรม (ปฏิบัตงาน-อาวุโส).pdf)4608 เจ้าพนักงานเภสัชกรรม (ปฏิบัตงาน-อาวุโส).pdf[ ]2011 kB
Download this file (4609 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข (ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf)4609 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข (ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf[ ]2829 kB
Download this file (4701 นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf)4701 นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf[ ]3048 kB
Download this file (4801 เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติงาน-อาสวุโส).pdf)4801 เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติงาน-อาสวุโส).pdf[ ]3682 kB
Download this file (4805 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf)4805 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf[ ]3347 kB