ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์
ภารกิจ อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาลเมืองบึงยี่โถ
หัวหน้าส่วนราชการ
หน่วยงานและอำนาจหน้าที่
   สำนักปลัด
   กองช่าง
   กองคลัง
   กองการศึกษา
   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
   กองสวัสดิการสังคม
   กองวิชาการและแผนงาน
   งานป้องกันและบรรเทา
         สาธารณภัย
การให้บริการประชาชน
ความภาคภูมิใจของเรา
 

 

การให้บริการประชาชน    


   
 

โครงการ one stop service

หลักการและเหตุผล


        ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 กำหนดให้
้องค์กรปกครองท้องถิ่นจัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่
มท 0810.3/ว1105 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2547 เรื่องข้อแนะนำเกี่ยวกับแนวทางและวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี
ขององค์กรปกครองท้องถิ่น และตามยุทธศาสตร์จังหวัดปทุมธานี ด้านกระบวนการทำงาน ส่งเสริมการทำงาน
ในรูปแบบของ one stop service ใช้ระบบการมอบอำนาจเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว ในการปฏิบัติงาน โดยกำหนดแนวทางพัฒนาการปฏิบัติราชการในแนวทางการลดค่าใช้จ่าย คือลดปริมาณกระดาษ ด้วยการใช้กระดาษ Reuse และ E-mail ส่งเสริมให้ใช้วิธีจัดซื้อ/ จัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Procurement)
และแนวทางการลดวงรอบระยะเวลาการให้บริการ โดยการจัดตั้งศูนย์บริการ one stop service จัดตั้งระบบ
On Line ข้อมูลการให้บริการของทุกหน่วยงานให้บริการได้ ณ จุดเดียว ปรับปรุงแก้ไข และลดขั้นตอน
การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต เทศบาลตำบลบึงยี่โถ จึงจัดทำโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ในการบริการประชาชนรูปแบบ one stop service การบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ขึ้นโดยนำระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มาช่วยในการปฏิบัติงานเพื่อลดขั้นตอนและการเป็นการอำนวยความสะดวก
เพิ่มความรวดเร็วในการบริการและตอบสนองความต้องการขอประชาชนให้ได้รับความพึงพอใจในการรับ
บริการและมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานให้เกิดความสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น
 2. เพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน
 3. เพื่อลดค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ประพลังงาน น้ำ น้ำมันและไฟฟ้า
 4. เพื่อพัฒนาคุณภาพในการให้บริการ ปลูกจิตสำนึกด้าน
  Service Mind ให้เกิดกับข้าราชการทุกคนและทุกระดับ
 5. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูล (Database) ให้เป็นข้อมูลกลางและ
  เชื่อมโยงกับทุกหน่วยงานของ เทศบาล
 6. เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลการให้บริการประชาชนของศูนย์บริการ
  สาธารณสุขทั้ง 2 ศูนย์

เป้าหมาย

        ประชาชนในตำบลบึงยี่โถได้รับความพึงพอใจในการขอรับบริการจาก เทศบาลตำบลบึงยี่โถ

สถานที่ดำเนินการ

        เทศบาลตำบลบึงยี่โถ และศูนย์บริการสาธารณสุข ศูนย์ 1 และศูนย์ 2 (วัดมูลจินดาราม)